Evaluation form for basic training - stef comments

Evaluation form for basic training - stef comments -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: `Project: ‘Support Gender equity by improving awareness of productive health for teenagers among Women and Youth Associations members, and their families in Hanoi, Vietnam’ PHI Ế U Đ ÁNH GIÁ KHÓA H Ọ C Thông tin cá nhân Ngày Tên h ọ c viên Gi ớ i (Nam/N ữ ) S ố đ i ệ n tho ạ i Ngh ề nghi ệ p C ơ quan 1. Trình độ h ọ c v ấ n 1. Ch ư a k ế t thúc ti ể u h ọ c 2. Ti ể u h ọ c 3. Trung h ọ c c ơ s ở 4. Trung h ọ c ph ổ thông 5. Trung h ọ c chuyên nghi ệ p 6. Cao đẳ ng/ Đạ i h ọ c 7. Th ạ c s ỹ /Ti ế n s ỹ 10. Khác (c ụ th ể ) 2. Ngu ồ n thông tin Anh/ch ị đ ã tìm đượ c thông tin v ề s ứ c kh ỏ e sinh s ả n và bình đẳ ng gi ớ i t ừ nh ữ ng ngu ồ n nào? 1. Anh/ch ị em ru ộ t 3. B ố m ẹ 4. B ạ n bè 5. Sách giáo khoa 6. Báo/t ạ p chí/sách, truy ệ n 7. Truy ề n hình/ Đ ài 8. Internet 9. Bác s ỹ /T ư v ấ n tâm lý/Trung tâm t ư v ấ n 10. Khác (c ụ th ể ) 3 . Đ ánh giá chung v ề khóa h ọ c Anh/ch ị /b ạ n đ ánh giá th ế nào v ề : 1. Không t ố t 2. Bình th ườ ng 3. Khá 4. T ố t 5. Xu ấ t s ắ c a. ch ấ t l ượ ng gi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Evaluation form for basic training - stef comments -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online