JPN1-K4B-FE1 - I M THI CU I K KHA 4B Mn thi Japanese 1.1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môn thi: Japanese 1.1 Ngày thi: 22/08/2009 L n thi: 1 STT MSSV H tên L p Kanji Listening Grammar Speaking Đ i m thi cu i k Ghi chú 1 00096 Thái Hùng C ườ ng SE0418 3.8 4.7 4.4 0.2 3.3 2 00126 Nguy n M nh Th ng SE0418 3.4 6 5.3 2.1 4.2 3 00144 Đ ào Đạ i H i SE0417 8 7.7 8.2 4.7 7.2 4 00147 Phan Thanh Nam SE0416 3.6 5.1 2.7 0.2 2.9 5 00177 Đặ ng Hoàng Long SE0415 6.6 6.2 6.5 4.8 6 6 00225 V ũ Th ế Hi p SE0414 2.2 3.8 2.2 2.1 Không thi nói 7 00315 Hoàng H i Phong SE0414 4.8 4.7 6.1 1.5 4.3 8 00322 Bùi Huy Thành SE0414 3.8 6.6 4.9 4.5 5 9 00326 Đặ ng Hoài Nam SE0414 3.3 4.3 4.6 3.1 Không thi nói 10 00328 Đỗ Ti ế n Đă ng SE0415 Không thi 11 00350 Nguy n Trung D ũ ng SE0414 Không thi 12 00369 Hoàng Phi Long SE0422 2.7 3 2.9 2.2 Không thi nói 13 00374 Nghiêm Ti ế n Th nh SE0414 3.9 5.8 3.6 3.3 Không thi nói 14 00393 Lê M nh Tùng SE0422 4.4 3.2 3 2.1 3.2 15 00401 V ũ Ti ế n Thành SE0422 4.7 7 4 2.8 4.6 16 00405 Hà Minh Ph ươ ng SE0422 Không thi 17 00411 Ngô Ng c Linh SE0414 Không thi 18 00412 V ũ M nh Tu n SE0415 Không thi 19 00444 Nguy n Duy M nh SE0414 3.8 3 3.4 2.6 Không thi nói 20 00453 Hoàng Thanh Tùng SE0421 5.3 4.9 4.7 3.1 4.5 21 00463 T n Quang Huy SE0417 3.4 5.8 4.1 1.7 3.8 Đ I M THI CU I K KHÓA 4B Tr 22 00527 Cao Vi t Hùng SE0414 3 5.5 4.7 1 3.6 23 00586 Ngô Minh Đứ c SE0414 3.8 0.8 2.4 1.8 Không thi nói 24 00595 Nguy n Qu c Khánh SE0415 5.8 7.7 5.1 7 6.4 25 00600 Tr n Minh Đứ c SE0421 2.7 4.9 3.2 1 3 26 00612 Ph m Trung Hi ế u SE0422 4.5 8.1 4.1 4.3 5.3 27 00614 V ũ Ti ế n Duy SE0420 2.3 5.7 2.2 0.5 2.7 28 00616 Lê Thanh Tùng SE0420 8 7.2 6.5 5.1 6.7 29 00622 Nguy n Trung Đứ c SE0414 7 6.6 7 6.7 6.8 30 00625 Lê V ă n Quân SE0416 3.9 6.6 3.4 0 3.5 31 00633 Nguy n Th Minh Thu SE0417 6.7 7.4 7.8 6.9 7.2 32 00635 Nguy n Thanh Tùng SE0418 6.7 6.8 6.5 2.6 5.7 33 00639 Bùi Hà Thái SE0422 4.1 9.2 6.3 4.3 6 34 00647 Nguy n Hoàng Tùng SE0414 1.3 5.5 2.5 2.3 Không thi nói 35 00658 Lê Kinh Long SE0415 2.5 5.1 4.2 3.6 3.9 36 00671 Đ ào Minh Ti ế n SE0415 0 6.8 3.1 2.5 Không tô mã đề WK, không thi Speaking 37 00672 Nguy n Duy Tùng SE0417 4.5 6 3.7 1.6 4 38 00674 Nguy n Xuân Tâm SE0420 3.3 3.6 3 2.5 Không thi nói 39 00682 V ũ Th ế V nh SE0414 3 3.2 2.9 2.3 Không thi nói 40 00688 Võ Đứ c Anh SE0418 5.8 4.5 4.3 4.1 4.7 41 00689 Nguy n V ă n Trung SE0418 4.1 6.6 6.1 4.6 5.4 42 00695 Lê H i Long SE0419 3 4.5 3.6 0.2 2.8 43 00698 Bùi Th Mai SE0414 8.1 7.2 9.6 4.7 7.4 44 00702 Nguy n H i Nam SE0414 Không thi 45 00712 Nguy n V ă n D ũ ng SE0417 Không thi 04.21-BM/DH/HDCV/FU 1/0 Page 1 of 6
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Môn thi: Japanese 1.1 Ngày thi: 22/08/2009 L n thi: 1 STT MSSV H tên L p Kanji Listening Grammar Speaking
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

JPN1-K4B-FE1 - I M THI CU I K KHA 4B Mn thi Japanese 1.1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online