DevGroup - Chia nhm ngh vit ra giy np li vo bui sau mi nhm...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chia nhóm: Đ ngh vi t ra gi y, n p l i vào bu i sau, m i nhóm không quá ị ế ộ ạ 3 ng ườ i, đ chu n b làm các bài homework, assignment v sau o Giáo viên không ch u trách nhi m nh ng v
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/07/2011 for the course JAPANESE JP3248 taught by Professor Kuoda during the Spring '11 term at Université Stendhal Grenoble 3.

Ask a homework question - tutors are online