HandOn1 - thuytrieu@ioit.ac.vn HAND ON 1 1. Lm quen vi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
thuytrieu@ioit.ac.vn thuytrieu@ioit.ac.vn HAND ON 1 1. Làm quen với Linux Linux: http://www.linux.org/ Các phân phối của Linux: Tìm kiếm bản phân phối từ một danh sách đầy đủ: http://www.linux.org/dist/ 10 bản phân phối phổ dụng: http://distrowatch.com/dwres.php?resource=major Ubuntu Ubuntu homepage http://www.ubuntu.com/ Get Ubuntu, http://www.ubuntu.com/getubuntu , Request a free CD : https://shipit.ubuntu.com/ Có thể download ubuntu từ trang Việt Nam http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu-releases/intrepid/ http://virror.hanoilug.org/ubuntu/cd/ 2. Để là người sử dụng Linux cấp cao, hãy bắt đầu với http://www.linuxcommand.org/ . Thực hành
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online