{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HandOn2 - LAB 2-HAND ON 1 B n i siu th chu n b cho ngy t t...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LAB 2-HAND ON 1. B n đ i siêu th chu n b cho ngày t ế t a. Hãy t o ra m t file ghi l i danh m c các hoa qu c n mua l y tên là hoaqua Qua hong QUA mit Trai nho Buoi Trai khe Sau đ ó, t o ra m t file ghi l i danh m c các lo i rau ten la rau Rau muong Can tay Bap cai Rau hung b. Đế m xem trong file hoaqua có bao nhiêu hoa qu c. G p 2 danh m c trên vào m t file là thucpham d. Đế m s th c ph m b t đầ u b ng qu trong file thucpham , mà không phân bi t hoa th ườ ng e. S p x ế p danh m c trong file thucpham theo th t abc r i đư a ra file food_sort f. C p quy n ghi trên file thucpham
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online