HW1 - HOMEWORK 1 Hy vi t m t shell cript[1[2[3[4[5 t o ra...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HOMEWORK 1 Hãy vi ế t m t shell cript để t o ra menu t ươ ng tác v i ng ườ i dùng [1] Show information about your group [2] Show today date/time [3] Show all files in current directory [4] Show calendar [5] Exit/Stop Tùy vào l a ch n c a ng ườ i dùng, ch ươ ng trình đư a ra thông tin t ươ ng ng. Trong đ ó, “information about your group” g m 4 thông tin v nhóm c a các b n: S th t , H tên, Mã sinh viên c a các thành viên trong nhóm, và cu i cùng là s thích chung. Homework1 ph i đượ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online