{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

OSN_Lab - M u Chu n b cho mn h c T i m i phng Lab sinh vin...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 M ñầ u: Chu n b cho môn h c T i m i phòng Lab, sinh viên s d ng ph n m m PuTTY ñể truy c p vào Linux server 1 theo username/password t ươ ng ng v i PC sinh viên ñ ó ñ ang s d ng. - M ph n m m PuTTY ngoài màn hình: Hình 1 – Ph n m m PuTTY - Nh p thông s nh ư sau: o T i tr ườ ng “Host Name (or IP address)”: nh p ñị a ch c a máy ch Linux server. Hi n t i Lab-3 ñị a ch là 10.22.8.234 và Lab-4 là 10.22.8.235 o N ế u xu t hi n thông báo nh ư sau: Hình 2 – C nh báo khi ñă ng nh p v i PuTTY Khi ñ ó l a ch n ho c “Yes” ho c “No” (n ế u ch n “Yes” thì l n sau s không xu t hi n thông báo này n a) o Sau ñ ó nh n phím Enter ho c click vào nút “Open” 1 Hi n t i cài Fedora Core 8
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 o V i yêu c u “Login as”, nh p username t ươ ng ng v i s c a PC ñ ang ng i. Ví d sinh viên ñ ang ng i máy Lab 5 – PC02, thì nh p: sv02; ñ ang ng i máy Lab 5 – PC21, thì nh p: sv21 o Password: 123456 (chú ý r ng m t kh u s không hi n ra khi b n gõ ñể ñả m b o bí m t cho m t kh u) - Toàn b các thao tác th c hành môn h c OS&N s ñượ c th c hi n trên màn hình ph n m m PuTTY này. ðĩ a Live CD là phiên b n Linux thu g n, ch y tr c ti ế p trên ñĩ a, không c n cài ñặ t vào PC. L ư u ý, c n c u hình máy tính boot t CD/DVD-ROM Ngoài Live CD, trên Internet còn có nhi u s l a ch n khác mi n phí, phù h p v i yêu c u khám phá Linux c a các b n. Tham kh o thêm: http://distrowatch.com/dwres.php?resource=major
Background image of page 2
3 Ph n 1: C u trúc file, th ư m c trong Linux C u trúc file và th ư m c trong h ñ i u hành (H ð H) Linux có s khác bi t so v i H ð H Windows. C n hi u rõ c u trúc c a file, th ư m c trong Linux ñể tránh nh m l n trong quá trình th c hành môn h c. Trong H ð H Windows, có th có nhi u ñĩ a mang tên “C, D, E,…” khác nhau. Tuy nhiên, trong Linux, ch có m t “ ñĩ a g c” duy nh t mang tên “/”, d ướ i ñ ó là các th ư m c và các file c u thành lên h ñ i u hành, và k các các file c a ng ườ i dùng. Ký t “/” v a có ý ngh ĩ a là th ư m c g c trên cùng, v a có ý ngh ĩ a phân cách gi a các th ư m c. Ví d ñườ ng d n /home/sv10/monhoc/osn/baitap bao g m 5 ký t “/”, trong ñ ó ký t “/” ñầ u tiên mang ý ngh ĩ a ñ ó là th ư m c g c, 4 ký t “/” còn l i nh m phân cách các th ư m c con c a th ư m c g
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}