OSN_Lab_Commands - M u Chun b cho mn hc Ti mi phng Lab sinh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Mở đầu: Chuẩn bị cho môn học Tại mỗi phòng Lab, sinh viên sử dụng phần mềm PuTTY để truy cập vào Linux server 1 theo username/password tương ứng với PC sinh viên đó đang sử dụng. - Mở phần mềm PuTTY ngoài màn hình: Hình 1 – Phần mềm PuTTY - Nhập thông số như sau: o Tại trường “Host Name (or IP address)”: nhập địa chỉ của máy chủ Linux server. (10.22.14.15) o Nếu xuất hiện thông báo như sau: Hình 2 – Cảnh báo khi đăng nhập với PuTTY Khi đó lựa chọn hoặc “Yes” hoặc “No” (nếu chọn “Yes” thì lần sau sẽ không xuất hiện thông báo này nữa) o Sau đó nhấn phím Enter hoặc click vào nút “Open” 1 Hiện tại cài Ubuntu Server
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 o Với yêu cầu “Login as”, nhập username : fun.edu.vn\username . Trong đó, username là username của account bạn dùng đăng nhập vào hệ thống cms. o Password: nhập mật khẩu của bạn (chú ý rằng mật khẩu sẽ không hiện ra khi bạn gõ để đảm bảo bí mật cho mật khẩu) o Đến đây, bạn đã truy cập thành công vào máy LinuxServer (như một user đã được quản trị tạo trước). - Toàn bộ các thao tác thực hành môn học OS&N sẽ được thực hiện trên terminal của LinuxServer này. Đĩa Live CD là phiên bản Linux thu gọn, chạy trực tiếp trên đĩa, không cần cài đặt vào PC. Lưu ý, cần cấu hình máy tính boot từ ổ CD/DVD-ROM Ngoài Live CD, trên Internet còn có nhiều sự lựa chọn khác miễn phí, phù hợp với nhu cầu khám phá Linux của các bạn. Tham khảo thêm: http://distrowatch.com/dwres.php?resource=major
Background image of page 2
3 Phần 1: Cấu trúc file, thư mục trong Linux Cấu trúc file và thư mục trong hệ điều hành (HĐH) Linux có sự khác biệt so với HĐH Windows. Cần hiểu rõ cấu trúc của file, thư mục trong Linux để tránh nhầm lẫn trong quá trình thực hành môn học. Trong HĐH Windows, có thể có nhiều ổ đĩa mang tên “C, D, E,…” khác nhau. Tuy nhiên, trong Linux, chỉ có một “ổ đĩa gốc” duy nhất mang tên “/”, dưới đó là các thư mục và các file cấu thành lên hệ điều hành, và kể cả các file của người dùng. Ký tự “/” vừa có ý nghĩa là thư mục gốc trên cùng, vừa có ý nghĩa phân cách giữa các thư mục. Ví dụ đường dẫn /home/sv10/monhoc/osn/baitap bao gồm 5 ký tự “/”, trong đó ký tự “/” đầu tiên mang ý nghĩa đó là thư mục gốc, 4 ký tự “/” còn lại nhằm phân cách các thư mục con của thư mục gốc, cụ thể: trong thư mục gốc có thư mục home, trong home có thư mục sv10,…, trong thư mục osn có thư mục baitap. Như đã nói ở trên, trong Linux chỉ có một “ổ đĩa gốc” duy nhất. Với Windows, hoàn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/07/2011 for the course JAPANESE JP3248 taught by Professor Kuoda during the Spring '11 term at Université Stendhal Grenoble 3.

Page1 / 13

OSN_Lab_Commands - M u Chun b cho mn hc Ti mi phng Lab sinh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online