OS-Test2 - Câu 1 There are four principal events that...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Câu 1 There are four principal events that cause processes to be created 1/ System initialization. 2/ Execution of a process creation system call by a running process. 3/ A user request to create a new process. 4/ Initiation of a batch job. Câu 2: Có 3 tr ng thái c a Process ( Ti n trình) và s chuy n đ i gi a chúng là: ạ ủ ế ự ể ổ ữ Tr ng thái 1: Running (Lúc này Process đang đ c th c hi n) ạ ượ ự ệ Tr ng thái 2: Blocked ( Ti n trình bu c ph i d ng vì c n ph i có thêm thông tin ,tài ạ ế ộ ả ừ ầ ả nguyên đ có th th c hi n ti p (ví d d li u nh p vào t bàn phím c a ng i ể ể ự ệ ế ụ ữ ệ ậ ừ ủ ườ dùng) Tr ng thái 3: Ready ( Ti n trình có đ thông tin, tài nguyên đ có th th c hi n ti p ạ ế ủ ể ể ự ệ ế nh ng ph i vào tr ng thái Ready đ ch các ti n trình khác th c hi n. ư ả ạ ể ờ ế ự ệ Các chuy n đ i ể ổ Chuy n đ i 1: T Running sang Blocked: Khi ti n trình đang th c hi n mà b thi u ể ổ ừ ế ự ệ ị ế tài nguyên, thông tin (Ví d nh ph i ch ng i dùng nh p vào) thì ti n trình đó s ụ ư ả ờ ườ ậ ế ẽ chuy n t Running sang Blocked đ ch đ c c p d li u. ể ừ ể ờ ượ ấ ữ ệ Chuy n đ i 2: T Running sang Ready: X y ra khi ti n trình đang th c hi n mà nó ể ổ ừ ả ế ự ệ ph i nh ng ch cho ti n trình khác đang tr ng thái Ready th c hi n. Ti n trình ả ườ ỗ ế ở ạ ự ệ ế chuy n t Running sang Ready đ có th th c hi n ti p. ể ừ ể ể ự ệ ế Chuy n đ i 3: t Ready sang Running x y ra khi ti n trình đã có đ d li u, tài ể ổ ừ ả ế ủ ữ ệ nguyên đ có th th c hi n, và đang tr ng thái Ready. Đ n l t nó, nó s chuy n...
View Full Document

This note was uploaded on 12/07/2011 for the course JAPANESE JP3248 taught by Professor Kuoda during the Spring '11 term at Université Stendhal Grenoble 3.

Page1 / 6

OS-Test2 - Câu 1 There are four principal events that...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online