Thong-bao-lich-thi-cuoi-HP-BLOCK-1-ME_ENG

Thong-bao-lich-thi-cuoi-HP-BLOCK-1-ME_ENG - THÔNG BÁO V/v...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: THÔNG BÁO V/v thi cu i h c ph n Block 1 & gi a kỳ ti ng Anh Khóa 4 ố ọ ầ ữ ế B ph n Kh o thí thông báo l ch thi c a các khóa nh sau: ộ ậ ả ị ủ ư 1. Khóa 4A: Ngày thi Th i ờ đi m ể có m t ặ Th i ờ gian b t ắ đ u làm ầ bài T ng th i ổ ờ l ng làm ượ bài (phút) Môn thi L p d ớ ự thi Kỳ thi Hình th c thi ứ Công b ố đi m ể T7, 26/09 8:45 9:00 60 I2SE SE0423 Cu i ố HP Thi tr c nghi m ắ ệ trên EOS 28/09 2. Khóa 4B: Ngày thi Th i ờ đi m ể có m t ặ Th i ờ gian b t ắ đ u làm ầ bài T ng th i ổ ờ l ng làm ượ bài (phút) Môn thi L p d thi ớ ự Kỳ thi Hình th c thi ứ Công b ố đi m ể T7, 26/09 8:45 9:00 60 OOP SE0414; SE0417 SE0421; SE0422 Cu i ố HP Thi tr c nghi m ắ ệ trên EOS 29/09 8:45 9:00 60 OS SE0415; SE0418 SE0419 Cu i ố HP Thi tr c nghi m ắ ệ trên EOS 29/09 9:15 9:30 60 DMath2 SE0416; SE0420 Cu i ố HP Thi tr c nghi m ắ ệ trên gi y ấ 30/09 3. Khóa 4C:3....
View Full Document

This note was uploaded on 12/07/2011 for the course JAPANESE JP3248 taught by Professor Kuoda during the Spring '11 term at Université Stendhal Grenoble 3.

Page1 / 3

Thong-bao-lich-thi-cuoi-HP-BLOCK-1-ME_ENG - THÔNG BÁO V/v...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online