{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

application_form - Назарбаев...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Назарбаев Университетінде та да ан ң ғ мектебі ізді к рсеті із/ ң ө ң Укажите выбранную Вами школу Назарбаев Университета • Инженерия мектебі Школа Инженерии • ылым ж не технологиялар мектебі Ғ ә Школа Наук и Технологий • Медицина мектебі Медицинская Школа • Гуманитарлы ж не леуметтік ылымдар мектебі қ ә ә ғ Школа Гуманитарных и социальных наук I. ЖЕКЕ А Қ ПАРАТ / ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1. Ту ан к ні/айы/жылы ғ ү / / 2. Азаматты ы/ ғ Гражданство _____________________ День/месяц/год рождения 3. лты/ Ұ Национальность _______________________ 4. Отбасылы жа дайы қ ғ бойда /не женат/не замужем қ Семейное положение йленген/т рмыс а шы ан/женат/замужем ү ұ қ ққ ажырас ан/разведен/разведена қ 5. Жынысы/Пол йел/Жен Ә Ер/Муж жесір ( йел/ер)/вдовец/вдова ә 6. Байланыс деректері/Контактные данные Коды, й телефоны/ ү Код, домашний телефон__ _____ _________ _____ _______ ялы телефоны/ Ұ Мобильный телефон __________ ______________________ Коды, ж мыс телефоны ұ / Код, рабочий телефон __ ________________________ осымша байланыс телефондары/ Қ Дополнительные контактные телефоны ______________________________________________ *E-mail:__________________________________________________________________________________________ * Электронды поштанызды немі тексері із/Регулярно проверяйте электронную почту қ ү ң 7. Жеке ку лікті деректері/Данные удостоверения личности ә ң Идентификациалы н мірі/Идентификационный номер қ ө Н мірі/Номер ө Берілген к ні/Дата выдачи ү- олданылу мерзімі/ Қ Срок действия / /- / Берген мекеме /Кем выдан _____________________________________________________________________________________ Ескертпелер/Замечания* * : ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ Тексерді/Проверил ________________________________________________________________________________________________ (Жауапты ызметкерді аты-ж ні, лауазымы...
View Full Document

  • Spring '11
  • youalreadyknow
  • Год рождения_____________, Назарбаев Университета, Служебный телефон______________________, Телефон ______________________, Код _________________________

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

application_form - Назарбаев...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online