Amintiri despre inceputuri

Amintiri despre inceputuri - Liviu Radu Amintiri despre...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Liviu Radu Amintiri despre începuturi Tănase trimise uşor mingea lui Spirea. Acesta sprintă pe dreapta, apoi îl simţi pe Gabi Maghiran undeva, în faţă, liber - dar neatent, ba char un pic în ofsaid. Ţinu balonul şi continuă să alerge. Fundaşii năvăleau spre el, cu gândul să-l radă fără menajamente. Spirea nu prea ştia ce să facă, evenimentele se precipitau, trebuia să se hotărăscă iute, mai putea să păstreze mingea maximum trei secunde. Apoi îşi dădu seama că Victor venea tare din urmă, spre centru, iar goana apărătorilor adverşi către el, Spirea, îi crease lui Victor un culoar perfect. Nu mai zăbovi şi-i aruncă iute balonul, lobându-l peste adversari. Îi căzu minunat, pe stângul, cum îi convenea, iar Victor Tociu îl lovi cu sete şi-l expedie direct în poartă. În timp ce tribunele explodau - la propriu şi la figurat, pentru că, pe lângă urale se foloseau şi petarde - Spirea ajunse la concluzia că meciul fusese jucat. Mai rămăseseră douăzeci de minute, dar adversarii erau demoralizaţi, nu-şi închipuiau că mai pot înscrie trei goluri, ca să intre în prelungiri. Bun. Trebuie să fim prudenţi, să nu-i lăsăm să marcheze, ca să nu capete subit o încredere neaşteptată în steaua lor, îşi zise Spirea, făcând semn băieţilor să se strângă lângă el, să discute stategia pentru următoarele minute. Reuşiră să controleze meciul în continuare, iar când arbitrul fluieră - după o veşnicie şi un sfert de oră - sfârşitul partidei, Claudiu Spirea se simţi copleşit de emoţie şi bucurie. De fericire. A lui şi a celorlalţi din teren. Dar, mai ales, de cea a zecilor de mii de suporteri care-şi rupseseră de la gură şi veniseră să-i susţină în finala Campionatului Mondial. Urmară ore dificile: interviuri, declaraţii oficiale, politicieni care-şi trăgeau capital politic afişându-se cu învingătorii, impresari care căutau să plaseze contracte avantajoase în primul rând pentru ei, fani sinceri şi gălăgioşi. .. Trecură toate momentele obositoare, urmară cele din ţară, cu primirea fastuoasă, delirantă chiar, de pe aeroport, recepţii oficiale la preşidenţie, guvern, parlament, invitaţii la tot felul de posturi de televiziune. .. Chestii cu mult mai obositoare decât meciurile în sine. Dar la care se
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Amintiri despre inceputuri - Liviu Radu Amintiri despre...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online