_Testul de aperceptie. Vasile Preda

_Testul de aperceptie. Vasile Preda - VAS/LE PREDA TESTUL...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: VAS/LE PREDA TESTUL TEMATIC DE APERCEPTIE (studiu monografic) FUNDAŢIA CULTURALA FORUM Cluj-Napoca- 1997 CUPRINS 1.ISTORIC 5 2.MATERIALUL T-A.T.-ULL1 ŞI MODUL DE EXAMINARE 13 3.FUNDAMENTAREA TEORETICA A T.A.T.-ULUI 23 4.ANALIZA ŞI INTERPRETAREA POVESTIRILOR T.A.T. DUPĂ H.A. MURRAY 29 41.Condiţii ale analizei şi interpretării povestirilor T.A.T. 29 42.Analiza conţinutului şi analiza formei povestirilor T.A.T. 31 5. ALTE INTERPRETĂRI ALE T.A.T.-ULUI 43 5.1. Interpretarea T.A.T.-ului după S. Tomkins 43 52. Interpretarea T.A.T.-ului după B. Aron 43 53.Interpretarea T.A.T.-ului după Z. Piotrowski 44 54.Interpretarea T.A.T.-ului după L. Bellak 46 55.Interpretarea T.A.T.-ului după D. Rapaport şi R. Schafer 47 56.Interpretarea T.A.T.-ului în concepţia lui R. Hoit 49 57.Interpretarea psiholingvistică a T.A.T.-ului 50 58.Interpretarea T.A.T.-ului după A. Ombredane 51 59.Interpretarea T.A.T.-ului după V. Shentoub 52 5.10. Sistemul de cotare şi de interpretare a T.A.T.-ului ' propus de J. Csirszka 57 6.DIRECŢII NOI ÎN INTERPRETAREA T.A.T.-ULUI 65 7. ANALIZA DE CAZURI 79 7.1. Analiza unor cazuri prezentate in literatura de specialitate 79 72. Analiza unor cazuri din investigaţiile proprii 88 8.CAUT AŢI ŞI LIMITE ALE T.A.T.-ULUI 107 9. ANEXE 115 BIBLIOGRAFIE 125 Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic/ 1. ISTORIC Testul tematic de apercepţie (T.A.T.) este - alături de testul Rorschach, Szondi, arborelui, satului ş.a. - una din tehnicile proiective cu largă utilizare, mai ales clinică. în cazul testelor proiective, termenul te*t trebuie luat în sensul său mai general, pe care. îl are în limba engleză, de proba (examinare, tehnica de lucru) şi nu în sens riguros psiho-metric, deoarece standardizarea şi etalonarea nu se pretează întotdeauna iar sensibilitatea, fidelitatea şi validitatea lor sunt dificil de estimat. Dar aceste probe aduc în practica efectivă a cunoaşterii personalităţii o fineţe clinică menită să compenseze redusa lor rigoare statistică. Testele proiective se disting de testele de aptitudini în special prin ambiguitatea materialului prezentat subiectului şi prin libertatea de răspuns care i se lasă. Prin aceste două caracteristici, tehnicile proiective se situează în liniile generale ale psihologiei configuraţioniste şi psihanalizei. Testele proiective reprezintă unul dintre instrumentele cele mai preţioase ale metodei clinice îri psihologie şi una din aplicaţiile practice cele mai fecunde ale psihologiei dinamice, ale teoriei psihodinamice a personalităţii. Prima formă a Testului tematic de apercepţie („Thematic Apperception Test") a fost elaborată în 1935 de H.A. Murray şi D.C. Morgan, care au utilizat — alături de alte teste — imagini cu scene umane, pe baza cărora subiecţii realizau povestiri, ca instrument de studiu clinic şi experimental al personalităţii normale. Spre deosebire de alte teste,proiective, T.A.T.-ul nu a fost conceput iniţial ca instrument de reliefare a manifestărilor patologice ale...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 84

_Testul de aperceptie. Vasile Preda - VAS/LE PREDA TESTUL...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online