01. In ceata - Partea I n ceat I Uitai-v la el, sri-i-ar...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Partea I în ceată I Uitaţi-vă la el, sări-i-ar bolboşile ochilor ! De ce tăceţi din gură ? Am treizeci de clăi de grîu. îi sparg capul ăluia care s-o apropia de mine. Mecanicul mănîncă, mă duc la şira mea, o stropesc, puţin şi-i dau foc. Dau foc şi la maşină, mă duc la fiecare şiră şi o aprind, la toate tărgile astea cu paie, dau foc la toată aria ! Dacă sînt eu tînăr şi sărac, singur cu muierea, voi trebuie să fiţi nişte hoţi ? Nu mă bat cu pumnii în piept şi în cap, fiindcă mi-e frică de voi. Al dracului să fiu dacă nu pun mîna pe un par şi vă zbor. Nimic nu se mai alege din voi. în viaţa,. mea_. .nju_rn-am_ atins _de„.nimeni i __niciodată ! Asta o Ştiţi cu toţii şi aţi crezut că sînt prost. Vedeţi aria asta unde treieră atîta lume ? Cy,.,voL. .toţi. .,mă-i)at f -cu^toată. ariaj Muncesc de două zile pentru voi şi nici unul nu vede. Să vă spui eu : în timpul treieratului, să mă fi dat jos de pe batoză şi să fi pus umărul dedesubtul ei, aşa bine ! Să fi dat-o cu cracile în sus. Abia atunci aţi fi băgat de seamă : „Ia te uită, mă, al dracului, a răsturnat maşina !" Dar că am muncit două zile, singur cu muierea, pentru voi, pentru o ceată întreagă de haidamaci şi de puturoşi, şi că n-am treierat nici un spic şi voi vreţi să mă lăsaţi, asta nu ! N-aţi băgat de seamă ! Vă zvînt ! Vă sparg capetele. Vă gonesc cît e izlazul ăsta de mare, nici unul nu mai prind, dacă mă reped în voi. Aţi crezut că Ilie Resteu e ca şi cînd n-ar mai fi. Şi acuma tăceţi toţi din gură, nu vă uitaţi nici la mine, nici la voi. Uitaţi-vă la mine, care are curaj. Nu vă vine a crede mJHarn. sării__.din„ balamale. Şi n-aş fi zis nimic. N-am cai. N-am căruţă. N-am co- pii. N-am ajutoare. N-am targa. Nici furci pentru mine şi muiere n-am. Nici cel puţin de mîncare pentru mecanici. Am ştiut ; am zis : am două mîini, dar gîndiţi-vă că am două mîini ! Nu mi-e ruşine de dumneata, părinte, nu te uita aşa la mine ! Crezi că, dacă eşti popă, pentru dumneata nu vorbesc ? Că dumneata m^ai scos din ţîţîni ! Dumneata ai venit la urmă. .. dar ce mai vorbesc eu aicea ? Ia-o repede pe poteci. .. Şi vezi, calcă mai de sus, să nu-ţi - intre pleavă în pantofi. .. Vă uitaţi unii la alţii şi ziceţi că-s nebun. .. Poţi să te superi, părinte, vezi dealul ăsta al nostru de lîngă sat ? Du-te acolo în vîrf, lasă-ţi pantalonii şi izmenele jos şi dă-ţi drumul la vale pe pielea goală. O să-ţi treacă atunci supărarea, că nu te arde inima ca pe mine. Cum viscoleşte soarele ăsta, ce vipie ! îmi scot sufletul din piept, îmi bag secerea în piept şi-mi scot sufletul de-acolo afară !. .. Habar de grijă la voi, pentru Ilie Res-teu. Singur ştiu ce e acum şi ce a fost nu mai tîrziu decît la începutul anului. Arde soarele,.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 4

01. In ceata - Partea I n ceat I Uitai-v la el, sri-i-ar...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online