{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1 - VUK DRAKOVI CONSULUL RUS Versiunea romneasc Duan Baiski...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VUK DRAŠKOVIĆ CONSULUL RUS Versiunea românească: Duşan Baiski TIMIŞOARA - 2001 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Umbrelor lui Ivan Stjepanovici Jastrebov, viceconsul şi consul al Rusiei la Prizren şi Shköder între anii 1870 şi 1886. A fost poliglot, geograf, etnolog, scriitor, istoric, dar şi haiduc atunci când diplomaţia şi pana nu-i puteau fi de ajutor. Despre lupta lui cu fărădelegile turceşti şi arnăuţeşti sârbii au brodat o mulţime de legende . 2
Background image of page 2
Adu-Ţi aminte, Doamne, de cele întâmplate, şi vezi ocara noastră! Moştenirea şi casele noastre au căzut în mâna celor străini, de alt neam. Bem apa noastră cu bani, lemnele noastre le primim cu plată. Pe grumajii noştri stau prigonitorii şi, deşi n-avem puteri, nu ne dau răgaz. Flăcăii au învârtit la râşniţă şi tinerii s-au poticnit cărând lemne. Bătrânii nu mai stau la poartă, cei tineri nu mai cântă din alăute. S-a dus veselia inimii noastre, jocul nostru s-a schimbat în plâns. Căzut-a cununa de pe capul nostru; vai nouă, că am păcătuit! Întoarce-Te către noi şi ne vom întoarce; înnoieşte zilele noastre ca în vremea cea de demult! (Plângerile lui Ieremia, capitolul 5, versetele 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16 şi 21) 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÎN FAŢA LUI DUMNEZEU LUMEA TOATĂ-I UN NIMIC. ÎN FAŢA LUI DUMNEZEU NIMICUL E UN MARE LUCRU Era o după-amiază înnorată şi ceţoasă, în cea de a doua zi a Crăciunului pravoslavnic al anului 1894, când, în cimitirul grecesc din Salonic, coborâră cu funiile sicriul de nuc laolaltă cu trupul pe neaşteptate neînsufleţit al consulului general al Rusiei în acel oraş, Ivan Stjepanovici Jastrebov. Paşa Salonicului, de naştere arnăut din Đakovica, care stătea la vreo zece paşi de groapa deschisă, aproape că nici nu mai trebuia să-şi ascundă satisfacţia. Nu din cauză că murise Jastrebov, cu toate că la vestea decesului nu suferise prea mult, ci pentru că - lucru pe care îl şi observase - fusese îndeplinită porunca lui tainică prin care stăpânirea turcească împiedicase miile de sârbi din Salonic şi de prin împrejurimi să pătrundă în cimitir şi să ia parte la înmormântare. Departe de gândul că paşa se temea de cine ştie ce tulburări sau răscoale din partea acestei lumi păgâne: ba, dimpotrivă, fusese dorinţa lui intimă ca sârbii, doar ei, să nu-şi poată lua un ultim rămas bun de la Jastrebov. În discuţie fusese ranchiuna şi pentru aceasta paşa avusese motive îndeajuns de puternice. Soseau la Istanbul plângeri şi reclamaţii de peste tot pe unde slujise acest rus mare şi bărbos: din Ianina şi Prizren, din Shköder şi Salonic. Cu pistolul în mână, oprea turcii şi arnăuţii dinaintea caselor şi bisericilor sârbeşti, risipea nunţile maho- medane şi răpea sârboaicele răpite, aresta criminali şi forţa cadiii să judece după lege, ascundea la consulatul rusesc dezertorii şi cetnicii pentru ca apoi, pe ascuns, să-i treacă în Serbia! Ajungea până şi în Herţegovina şi acolo, "în numele ţarului rus", îi conducea pe răsculaţi în lupte! Nouă hagii herţegovineni se juraseră
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

1 - VUK DRAKOVI CONSULUL RUS Versiunea romneasc Duan Baiski...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online