02. Colina - colina I ntr-o diminea de toamn, nainte de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
colina I într-o dimineaţă de toamnă, înainte de revărsatul zorilor, Vasile Catrina se trezi (âeodatpdin somn cuprins de o spaimă grozav^. Numaidecît îşi dădu seama că a visat cevaTrău,' dar buimăceala îl ţin ea încă înţepenit în pat şi nu ştia unde se află : vedea cele două ferestre ale odăii şi afară cerul înalt şi plin de stele ; nu cunoştea nici odaia şi nici patul în care stătea culcat. Încet, gîndi că totuşi trebuie să fie în casa lui şi, răguşit, vorbi fără să-şi dea seama : Tată ! —■ Ce e, mă ? îi răspunse glasul omului, de undeva r din fundul odăii. ■—■ Dormi ? întrebă flăcăul liniştit. Acum nu mai dorm. Ce e cu tine ? De ce te-ai sculat ? Vasile Catrina se ridică încă buimăcit şi se aşeză pe marginea patului. Apoi vorbi iar, ruşinat că nu ştia ce să- i spună, pentru ce se sculase : Ce-am spus eu aseară că trebuie să fac acum de dimineaţă ? Nu-ş' ce dracu trebuia să fac ; d-aia tn-am sculat mai devreme. .. Tatăl său seuiţă la el pr in întuneric şi se rj işucMn pat de mirare. (Totdeauna băiatul săre^din r ^^^ajuţeaîă^şişiyed d tbi^" j^_y de treburi.^ Du-te~ŞT"te spală, răspunse oătrînul cu asprime. . Ce stai aşa ca o bleandă ? Ce e, mă ?. .. Ce vrei tu ?. .. Ce bleandă ? Eu ?. .. 13 \ Flăcăul deschise uşa, se dădu puţin înapoi şi fără să se mai uite îndărăt o trînti cu atîta putere, încît pe la geamuri se dezlipi cleiul de pe margini. Ieişi afară, se aşeză pe prispă şi începu să se încalţe. Se simţea greoi şi căuta să se liniştească şi să-şi facă de lucru. Trăgîn-du-şi ciorapii şi sforile opincilor, îşi aminti deodată că într-una din serile trecute îi spusese cineva că în pă-mînturile din Frunzări griul lor a răsărit prost, e rar şi galben şi că ar fi bine să-l întoarcă şi să-l facă ogor pentru o sămînţă de primăvară. „Am să mă duc să văd şi eu, îşi spuse el, chiar acuma." Era devreme şi gîndul îl mulţumi. ,,La întoarcere, am să mă bărbieresc şi să mă scald ; este timp", îşi spuse el mai departe. începuse să se lumineze, dar cu cit întunericul pierea, marginile satului se mohorau, şi în depărtare plutea
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 2

02. Colina - colina I ntr-o diminea de toamn, nainte de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online