{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

02. Situatiile presedintelui

02. Situatiile presedintelui - Situatiile preedintelui...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Situatiile preşedintelui Băcuieţ, unul din secretarii raionului de partid, observă la un moment dat că preşedintele unei gospodării dintre cele mai nou înfiinţate, trimetea sfatului situaţii din care nu se înţelegea aproape nimic. Gospodăria aceasta se afla ia extremitatea de nord a raionului, şi Băcuieţ îşi încheie activitatea din ziua aceea trecînd pe acolo. Ca totdeauna, el nu-şi preciza de la început obiectul vizitei şi îşi ex- primă nemulţumirea legîndu-se de altele. De ce se arunca porumbul la porci pe jos ? Nici porcul nu digeră bine cînd înghite boabele amestecate cu noroi şi se face şi risipă peste toată chestia ! Şi de ce se dădeau de pe acum furaje vitelor, cînd vitele puteau să mai pască pe unde mai era de păscut ? („Cînd o veni iarna şi o să rămîneţi fără furaje, vii colea, tovarăşe tehnician, înaintea vacii, şi-ţi faci autocritica !") Şi tufele alea de pe cîmp de ce n-au fost scoase ? Şi nici peticele alea de vie care au mai rămas pe la capete n-au fost lichidate ! A doua oară a venit la mine şeful brigăzii de tractoare să se plîngă că nu vreţi să înţelegeţi să scoateţi tufele. Unde eşti, tovarăşe preşedinte ? ■ Văcărus, preşedintele gospodăriei, era acolea, în stînga lui Băcuieţ. Le scoatem, tovarăşe secretar ! Mîine trimit cîţiva oameni din brigada de cîmp cu tîrnăcoapele şi le scoatem, zise preşedintele. Da ? ! se miră Băcuieţ. Ia vino dumneata cu mine în birou să-ţi spun ceva. Lasă tufele pe seama tovarăşului inginer, că o să trec eu poimîine şi o să mai văd eu viţă de vie şi tufă pe cîmp ! 393 Preşedintele avu aerul că îi convine, e de acord să lase tufele alea pe seama agronomului, dar... ştie oare agronomul pe cine să trimită şi în ce loc anume ? N-ar fi poate mai bine să... să se ducă agronomul în birou şi el, preşedintele, să... dar îşi dădu seama singur că nu se putea şi o luă încet în urma activistului. In birou, preşedintele rămase în picioare şi nu se îndepărtă prea mult nici de uşă. Parcă i-ar fi sugerat activistului să facă la fel, adică să rămînă şi el în picioare, să-i spună în cîteva cuvinte vorbele alea, şi să iasă pe urmă amîndoi afară şi... Bine mă, nenorocitule, de ce-mi trimiţi tu mie la raion situaţii false ? zise pe neaşteptate Băcuieţ, aşezîn-du-se la birou cu zgomot şi privindu-l pe Văcăruş drept în faţă, cu nişte priviri din care ţîşneau fulgerări de uimire, curiozitate şi ameninţări. De ce ? Ia să-mi explici ! Preşedintele surise, un reflex bizar al neliniştei care se aşternuse brusc pe chipul său. Cuvintele, „bine mă, nenorocitule" nu le spunea acest activist decît foarte rar şi erau la el semnul că ai băşicat-o, ai făcut ceva şi ai fost prins şi eşti acum compătimit pentru ce-o să ţi se întîmple.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}