02. Soldatul cel mititel

02. Soldatul cel mititel - soldatul cel mititel Vintil...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
soldatul cel mititel Vintilâ Gheorghe era soldatul cel mai mic, nu numai din grupa sau din plutonul lui, ci şi din întreaga companie. Era atît de mic, încît abia reuşise, la recrutare, să nu fie reformat. De fapt la început îl şi reformaseră, după ce mai întîi fusese amînat de două ori în doi ani, şi dacă în satul lui acest lucru n-ar fi fost socotit drept o dovadă definitivă de infirmitate, Vintilă Gheorghe ar fi putut să ia imediat trenul de la centrul de recrutare şi să plece în aceeaşi zi acasă. In aceeaşi zi însă, tot satul ar fi ştiut că nu e bun de armată şi în primul rînd fetele. Era originar de prin Banat. Aşa se face că, dîndu-se jos de pe cîntarul medical şi scăpînd din mîinile brutale ale medicului miiitar-şef din gura căruia recrutul auzise un fel de mormăitură care nu putea să însemne decît reformat (maiorul acela spusese reforme, dar tot aia era), Vintilă Gheorghe nu ieşise din sală, ci se retrăsese mai încolo, tăcut şi trist. întârziind cît putuse de mult timpul îmbrăcatului. Cu ochiul lui pînditor de bănăţean liniştit, observase' însă că nimeni nu mai era atent la el şi îi trecuse prin cap că nici măcar nu-l înscrisese cineva pŞ hîrtiile acelea şi că poate chiar reformarea lui, hotărîtă printr-o mormăitură absentă a acelui maior, era o simplă întîmplare. Şi atunci se amestecase cu ceilalţi care veneau la rînd, se dezbrăcase şi se prezentase iar în faţa comisiei. Maiorul-medic îl apucase de umeri, monnăise iar ca un urs, îl răsucise cu spatele şi deodată se oprise din mişcări ca trăsnit, iar din gura lui căzuseră asup ra recrutului groaznice înjurături şi răcnete de parcă i s-ar v- turnat acestui medic în cap o oală cu apă fiartă. Cum adică, şi aici fuseseră enumerate cîteva sărbători religio ase 106 cTn/sie întreagă Cu cine. .. crede el cS L are de-a face>? Şi, urmase iar o enumerare, în timp ce Vmtila Gheorghe simţise pentru întîia oară cît de tare poate fi o talpa de cizmă bine lustruită în dosul gol al unui om. Se dusese iar spre hainele lui şi începuse să se îmbrace, fara sa fie însă convins că va trebui să plece acasă. Nu putea să plece acasă, ştia că după două amînări a treia oară vine reformarea, şi el nu înţelegea de ce să i se întîmple tocmai lui să fie reformat. Că doar nu era atacat ! Se retrăsese mai într-un colţ, dar tot acolo, în sală, scosese din flanelă pachetul de tutun de regie, şi îşi răsucise neturburat o ţi-gare. în acest timp maiorul acela continua să smucească şi să examineze alte trupuri, amintindu-şi însă din cînd în cînd de întâmplare şi scoţînd atunci înjurături de uimire aproape admirative, cum era cît pe-aci să-l examineze din nou pe dopul acela fără să-l recunoască. .. Uitaţi-l că s-a aşezat acolo jos, în colţ, dom'le maior,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 5

02. Soldatul cel mititel - soldatul cel mititel Vintil...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online