{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03. Intalnirea din Pamanturi

03. Intalnirea din Pamanturi - ntlnirea din pmnturi I Era n...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
întîlnirea din pămînturi I Era în mijlocul verii. Peste întinderea cîmpiei năvăliră . deodată în goană, ieşind dintre porumburile înalte şi negre ca o pădure, doi călăreţi, alergînd fiecare cîte o pereche de cai. Cîtva timp, s-ar fi părut că cei doi se urmăreau unul pe altul, sau că sînt porniţi să ajungă în vreun loc de primejdie. Călăreţii însă se luau la întrecere şi, cînd ajunseră unul lîngă celălalt, goana se opri şi perechile o luară la pas. Erau doi flăcăi care se întorceau cu caii de la păscut. Lasă-i la pas, al lui Teican, spuse unul din ei, lovind peste bot, cu o nuia, calul pe care îl călărea. Lasă-J mai la pas, mă, să-ţi spun ceva, pînă ajungem acasă. Spune, răspunse celălalt. Ia zi ! Stai niţel, al lui Teican. Uite ce e. M-am gîndit mereu să-ţi spun, cît am stat cu tine astăzi, dar nu ştiu de ce nu mi-a venit. Să te întreb ceva : tu îl cunoşti pe Achim al lui Achim ? Achim Achim ? Cum să nu. Măgădăul ăla ; stă pe lîngă Valea Morii. Dar de ce întrebi de el ? Al lui Teican, mă ! jEjă nu spui la nimeni despre ce-ora vorbi noi acuma. —- Ai, mă, ce, eşti prost ? Dugule ! Mă, mie nu-mi place să mă bat cu nimeni, auzi, al lui Teican ? Dar dacsLspui la cineva, să ştii că ne batem,, vorbi întîiul călăreţ. Mă, dacă eu îţi spun că nu, şi tu nu crezi, atunci taci din gură şi nu-mi mai spune nimic. Gata. Bine. Uite, începu să spună celălalt. Într-o zi m-am dus să pasc prin pădure. Nu-ş' ce-am făcut, că m- am 18 uit după ştiam culcat si am adormit. Cînd ma scol şi ma cai pieriseră. Acuma, nu prea-mi_ pasa mie, s-au dus acasă, ca aşa sînt caii mei. M-am sculat şi_am nlecat si eu Mi-era ruşine să trec prin sat : m-ar fi văzut lumea că am adormit şi am luat-o pe urmă, ca prostul, în urma cailor Aşa că am ocolit ; am luat-o pe Valea Morii. Era după nimiez, acum o săptămînă, şi era un zăduf al dracului. „Ia să mă scald niţel, m-am gîndit eu. Să mă scald în Valea Morii, unde e salcia aia bătrînă." Ştii că e acolo un cot îşi pe urmă ştii şi tu că acolo nu prea se scaldă nimeni'; e apa mică. „Ei, ce dacă, mă scald aşa, să-mi treacă năduşeala !" Cînd m-am apropiat de cotul ăla unde e salcia, am auzit nişte paşi. M-am oprit să văz cine e. Cine crezi că era ? Cînd am văzut fusta, repede m-am pitit după uluci şi n-am mai mişcat. Ei, al lui Teican ! Auzi ? Da, mă, spune ! răspunse cel căruia i se povestea,, dîndu-şi caii mai aproape. 6 fată. Era o fată, nu ştiu dacă o cunoşti. Drin.a lui Palici. Ieşise din fundul grădinii şi se uita la soare, pe marginea gîrlei. O cunoşti ? —■ Cum să nu. E una mică de vreo optisprezece ani, mi se pare că anul ăsta abia a ieşit la horă...
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}