3 - DIN NOU L VA OMOR DANTE PE PUKIN Desprindu-m de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DIN NOU ÎL VA OMORÎ DANTE PE PUŞKIN Despărţindu-mă de doctorul Krstić şi de directorul Murici am fugit afară ca beat. Nu simţeam nici oboseală şi nici răcoarea dimineţii. Mă grăbeam să merg la Đakovica să o găsesc pe Milica. Răsuflând, parcă horcăiam şi transpiram în valuri. Să fi înnebunit? Tulburat, mi-am căutat în parcare maşina. Uitasem să mă schimb, eram în halatul alb şi căram după mine trusa medicală. Mâinile îmi tremurau şi am scăpat jos cheile. Vocea Milicei se fixase în gândurile mele. "Doctore, i s-a întâmplat ceva soţului meu?" Era speriată, era. .. dar dacă, mă trecură fiorii, dacă ea nu se afla la Đakovica şi dacă şi această convorbire telefonică se derulase în închipuirea-mi bolnavă?! Poate nici nu-mi petrecusem noaptea în spital, poate nici nu descuiam portiera maşinii, ci eram în pat şi visam, visam. .. îmi apăsam dinadins degetul în portieră şi durerea mă atenţionă că eram aici unde eram şi că, din nefericire, nu mi se păruse nimic. Dar pe unde, când şi cum l-au ascuns pe Ljubo, dacă nici nu am visat şi nici nu am înnebunit?! - am strigat eu în maşină. Conduceam absent, dădeam în gropile din drum, speriam cu claxonul pietonii şi-i făceam să să se dea la o parte, ei mă înjurau, iar pe mine mă încolţea teama că până şi această călătorie era un coşmar, o închipuire. Stăteam în faţa uşii de la parter a unei căsuţe de pe strada Sârbească numărul 4 fără să mă încumet să sun. Ce va spune Milica când mă va vedea? Mă gândeam doar la ea. Pe Ljubo îl uitasem. În timp ce eu mă îndemnam, uşa se deschise şi am văzut un băieţel ieşind din casă. S-a holbat la halatul meu alb şi după un pas-doi s-a retras în hol. - Intraţi, nene doctore - se reculese băiatul şi o zbugi afară pe lângă mine. - Boško. .. cu cine vorbeşti, Boško? - am recunoscut eu glasul ei şi, clătinându-mă pe picioare, m-am îndreptat către el. Nu puteam să cred. Gol până la brâu şi înfăşurat peste coaste şi frunte cu bandaje, în pat zăcea Ljubo Božović, iar ea, întoarsă cu spatele, îi acoperea vânătăile şi rănile cu comprese reci! Nu mă observase. Stătea îngenuncheată la căpătâiul soţului. Alături de ea, un lighean cu apă, iar pe măsuţă, ceaiul abia fiert, din care ieşeau aburi. El îi mângâia părul şi din când în când gemea. Îi voi speria de tuşesc sau vorbesc. Să ies neauzit afară şi să sun? - Ninocika, ne-a venit cineva - mă observă el şi, după vocea lui, mi-am dat seama că nu eram dorit. Milica îşi întoarse capul şi pentru o clipă privirile noastre se întâlniră . Deschise gura, să spună ceva, dar se poticni, se îmbujoră şi se ridică. Se învârtea pe loc, îşi dădea la o parte cu degetele părul de pe ochi, îşi verifică de-i sunt încheiaţi toţi nasturii la bluză. - Mă scuzaţi că vă dau astfel buzna în casă şi pentru că.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 14

3 - DIN NOU L VA OMOR DANTE PE PUKIN Desprindu-m de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online