{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

04. Friguri - friguri Nang porni n cutarea omului care...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
friguri Nang porni în căutarea omului care locuia în Hai-An, despre care ştia că e membru al Comitetului regional sătesc Hoa-Nghia. Zorile îl apucară pe Nang aproape de primul cătun din Hoa-Nghia. Regiunea era netedă ca în palmă şi un rîu făcea aici un cot imens. Nicăieri, nici un loc de refugiu dacă pe neaşteptate ar fi apărut pe rîu o barcă de patrulare : în faţă satul necercetat, de jurîmpre-jur cîmpurile de orez inundate de apă, iar în dreapta, dincolo de rîu, în ceaţa zorilor, cîteva coame subţiri şi albastre de munţi ; dar erau foarte îndepărtaţi. Nang îşi scoase cu mişcări liniştite bluza, cămaşa şi pălăria de pe cap, rămase în chiloţi şi se pregăti să mai petreacă o zi în mlaştină. înfăşură pistolul şi încărcătura în preţioasa pungă de nailon pe care o avea la ei, îşi dădu cu noroi pe faţă şi pe gît, vîrî hainele într-un tufiş, iar pălăria şi pistolul le păstră (pălăria o camufla mai întîi cu răsad verde de orez.) Unde să intre ? în care colţ de mlaştină, să nu dea ţăranii sau vreun copil peste el, dar din care să poată avea totuşi sub ochi rîul şi ieşirile cătunului din faţă ? Căutînd locul cel mai potrivit, deodată Nang se sperie şi îşi dădu seama cît era de obosit după noaptea in care mersese neîncetat ; zorile parcă îi aburiseră simţirea ca într-un vis, cînd oameni, copaci sau case apar şi ^ ler . ?^F^ s ^ m i re mintea noastră căzută parcă în iluziile copilăriei : la numai o sută de paşi înaintea sa apăruse a , n , se nin, pe marginea rîului (şi anume chiar acolo ae^rîul făcea un cot mare şi unde el se uitase insistent ses* lr |f. inte )' ° casă - Ce era cu casa aceea de acolo ? Fu- e Cn ior de n-o văzuse de la început ? Asemenea stări 185 pe care le dă oboseala sau foamea Nang le cunoştea foarte bine, ştia cît sînt de primejdioase şi, pentru a se pedepsi se lăsă imediat jos în apa rece. Dar apa era mai rece şî corpul său mai excitat şi mai aprins decît crezuse şi, ca să nu leşine, ieşi imediat şi se întinse pe micul dig să se obişnuiască treptat cu frigul. Era, pînă la răsăritul soarelui, ora cea mai neplăcută, fiindcă după aceea mlaştina se încălzea şi nu mai simţea nimic. Fiorul îi trecu şi Nang simţi că îl cuprinde căldura dulce a somnului. Se afundă din nou în mlaştină şi de astă dată apa noroioasă i se păru blîndă şi primitoare. îşi puse pălăria pe cap şi îşi lipi obrazul de marginea digului. Mişcările i se opriră. Se făcu tăcere totală. Satul dormea încă, şi în depărtare, la marginea lui, doi arechieri se detaşau de copacii bătrîni ai satului şi-şi înălţau spre cer tulpinile lor înalte şi subţiri, cu noduri circulare urcînd spre vîrf, coloane vegetale zvelte şi liniştite în acest peisaj gras de apă şi de verdeaţă, fără anotimpuri.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

04. Friguri - friguri Nang porni n cutarea omului care...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online