4 - GAPO BAS MURI Cnd m-am trezit soarele tocmai apunea...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GAPO, BAS MURI Când m-am trezit, soarele tocmai apunea. M-am spălat pe faţă şi m-am pregătit în grabă pentru a ajunge la Prizren pe lumină. Ljubo şi Milica insistară să rămân şi peste noapte. M-am opus taman atât cât mi-a permis buna-cuviinţă: am acceptat ceva mai devreme de ce-au renunţat ei de la ofertă. L-am examinat pe Božović şi i-am schimbat pansamentul. Singurul lucru de care se plângea era durerea de la coaste, dar mi-a respins propunerea de a-l duce a doua zi la spital. Va aştepta, mi-a spus, o zi-două, iar dacă vânătăile nu dispar, se va duce la Skopje ori Niš. El, în vilaietul Kosovo, nu se va mai da pe mâna lor. Aceasta a fost ultima dată când l-au arestat pe consulul Jastrebov! L-am întrebat: arestat unde şi când? Aseară, spuse el, în satul Dušanovac, lângă Prizren. Primăvara trecută, fraţii Dautai au tăiat livada lui Miloš Pantić, i-au otrăvit doi câini-lup, au aruncat o căruţă de gunoi în fântâna cu apă de băut şi după toate acestea, au atârnat pe casa lui Miloš steagul albanez. Miloš n-a fost prezent, dar a fost nevasta acestuia, care i-a rugat şi implorat săraca pe fraţii Dautai: i-a rugat până a putut şi a îndrăznit, până n-au ameninţat că, de nu tace, îi vor aprinde casa şi-i vor omorî copilul! Miloš a chemat miliţia din Prizren. Miliţia i-a chemat pe fraţii Dautai. Fraţii Dautai i-au chemat pe fraţii Alieti din satul Vrbnica, care s-au jurat că în ziua respectivă fraţii Dautai i-au ajutat să ia în zeflemea şi să consoleze nişte trunchiuri de copaci! Miliţia, aşa cum e regula într-o ţară care nu doreşte şi nu îndrăzneşte nimic fără dovezi, i-a iertat pe fraţii Dautai şi l-a ameninţat pe Miloš să nu mai apeleze la minciuni. S-a plâns Miloš la Priština, a scris la Belgrad. De la Belgrad i-au trimis plângerea la Priština, cu rugămintea ca tovarăşii din Priština să raporteze to-varăşilor de la Belgrad de îndată ce vor verifica totul. Din Priština jalba a călătorit la Prizren, din Prizren la Dušanovac, din Dušanovac în casa fraţilor Dautai. Fraţii Dautai i-au chemat iar pe fraţii Alieti şi pe încă douăzeci şi şapte de noi martori care să dea declaraţii în faţa miliţiei. Cu aceste dovezi, plângerea s-a întors la Prizren, din Prizren au dus-o la Priština. Tovarăşii din Priština i-au anunţat pe tovarăşii din Belgrad că, po- trivit celor de mai sus, toate argumentele lui Miloš sunt lipsite de fundament! De altfel, respectivul Pantić este predispus la a provoca duşmănia interetnică! - n-au uitat tovarăşii din Priština să-i atenţioneze pe tovarăşii din Belgrad. .. - Precum vezi, totul a fost verificat corect şi după lege - spuse Božović ironic. .. - Doare şi fulgeră, fir-ar să fie, de parcă cineva smulge ceva de-aici - arătă el spre coaste şi-şi schimbă poziţia în pat. - În cât timp se cicatrizează asta, Ilija? - Depinde de faptul dacă este ruptură sau fisură.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 13

4 - GAPO BAS MURI Cnd m-am trezit soarele tocmai apunea...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online