06. La camp - la cmp Dimineaa ardea sub rsritul rou i plin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
la cîmp Dimineaţa ardea sub răsăritul roşu şi plin al soarelui, cînd două cîrduri de oi uroau mărunt spre cîmpie pe culmea plină de nenumărate poteci a dealului. Doi ciobani veneau cu mult în urma lor, departe unul de altul, stri-gîndu-se pe nume şi azvîrlind cu pietroaie de-a lungul văgăunelor şi carierelor de piatră de la marginea satului. In vîrful dealului se petrecu însă ceva ciudat între cele două cîrduri de oi. O oaie mărginaşe se opri, ridică moţul din cîrd, behăi şi o luă la goană spre cîrdul străin. Nu-maidecît, toate celelalte, din ammdouă părţile, făcură la fel, şi cîrdurile se amestecară, se îmbucară într-un stol de capete şi începură să fugă, înghesuindu-se una în-tr-alta. Oiaaa !. .. Fir-ai a dracului cu ţiţa ta, zbieră unul -din ciobani. Soiaaaa !. .. mînca-te-ar lupii, urlă şi celălalt. Lasă-le, Bîlco, dă-le dracului. .. •— Ce să le laşi, mă ? răspunse acela. Nu vezi cum -s-au amestecat ? E una dintre ele, una creaţă şi cufurită, care să fie ea a dracului, o omor într-o zi. N-am să mă întîlnesc cu nimeni, cu oi, că numaidecît o vezi cum saltă capul, behăie şi fuge în alt cîrd. .. mi-amestecâ toate oile. A cui e ? întrebă celălalt rîzînd. A Ioanei lui Bădel. Acuma lasă-le. Mergem amîndoi şi le paştem în Frunzări, ce zici ? întrebă cel care rîdea. Nu zic nimica, răspunse al doilea, Dămîncare ai ? 62 Am. Dar coacem şi porumb. .. poate prindem şi vreo prepeliţă. Atunci hai mai repede să le saturăm cît e răcoare, că pe urmă. .. Se apropiară de oi şi începură să le atingă peste cozi cu măciucile, luîndu-le la goană. Oile începură să fugă sărind şi tăiară cîmpia de-a curmezişul, fără să se oprească. O luaseră pe drumul ce intra spre porumburi, şi unul din băieţi fugi înaintea oilor. Pădurea Frunzări se apropia din ce în ce şi cîrdul mergea acum încet, fără să se atingă de iarba miriştilor ori a măturilor. E departe lotul tău. Stroe ? întrebă unul din ei. Uite, d-aici, din pădure, încă un plan. Păi hai să-i dăm drumul mai repede. După un timp intrară pe o mirişte largă, plină de tri- , foi, de mohor înalt şi de tufe. Oile se împînziseră pe -j toată lăţimea locului şi începură să rupă iarba cu lăcomie. Erau un şir de boturi zvîcnind, iar Stroe şi Bîlea se • aşezară unul într-o parte a miriştii şi altul în cealaltă, să nu intre vreo oaie în porumb. Stăteau răzimaţi în măciuci. Mă, cum mănîncă !
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 3

06. La camp - la cmp Dimineaa ardea sub rsritul rou i plin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online