07. Inainte de moarte

07. Inainte de moarte - nainte de moarte Stancu lui...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
înainte de moarte Stancu lui Stăncilăjnielegea că e pe moarte ; că stă întins pe o velinţă vărgată la umbră şi zace.'Dacă ar fi vrut să se scoale, s-ar fi înecat în gît şi, ca totdeauna de vreo două luni încoace, ar fi scuipat roşu şi s-ar fi uitat la scuipat cum stă alături şi se face ca o minge mică în ţărînă. Se întîmplase acum un an. Se apucase să sape un gropan. Fîntîna cu apă bună era departe de casa lui şi într-o zi se sculă de dimineaţă, luă tîrnăcopul şi începu să caute un loc prin grădină, să sape un gropan, o mică ifîntînă a lui. A săpat toată ziua şi înspre seară arunca pămîntul cu căldarea ; nu se mai vedea din el. A săpat mai multe zile pînă a dat de apă. Se făcuse seară. A dat de cîteva ori cu tîrnăcopul şi o dată 1-^a scos ud. „Ha ! Al dracului, că începusem să mă satur", a zis, a lăsat tîrnăcopul în voie, a întors căldarea cu gura în jos şi s-a aşezat pe fundul ei să se odihnească. Se gîndea că e bine acuma, n-o să se mai ducă tocmai la dracu, în fiecare zi, după atîta apă ! Are gropanul lui. Ce-i mai trebuie : două crace unde să bage un şurub, o să taie salcîmul din spatele casei, că e bun de cumpănă şi să-l pună cumpănă ; pe urmă o frînghie, o .căldare şi gata. „Cînd o văz pe nevasta asta, că vine cu vadra cu apă drept pe creştetul capului şi tocmai din vale de la măgură, mă găsesc năbădăile ! Ia să fac eu o fîntînă, mai aşa. .. un gropan ! Bine că l-am făcut, am dat de apă acuma şi gata, mai am niţel şi termin". Stancu lui Stăncilă s-a ridicat din fundul gropanului, de pe fundul căldării şi a pus mîna pe tîrnăcop. Dar a ră- 68 mas cu el aşa, în mînă, fără să se mişte. O împunsătură îl înghioldise în coastă, parcă l-ar fi înjunghiat cineva. S-a rr iscat încet, a săltat o mînă şi s-a îndoit de mijloc pe spate ; sudoarea i-a îngheţat la subsuori şi pe frunte. „Cum,' junghi ? Care junghi ?" Stancu lui Stăncilă a tras tîrrrăcopul, a pus mina pe lopată şi a început să umple căldarea cu noroi. Izvorul se amesteca mereu cu bulgării negri de pămînt. El lucra acum cu picioarele în apă şi-şi ştergea cu mîinile sudoarea ce-i umplea sprîncenele. în cîteva ore a pus un strat de nisip să cureţe apa, a rotunjit fîntîna şi a terminat. X~ Acum stă sub dud, la umbră, cu capul dincolo de că-■ pătîi. Apa a fost bună, ca vioreaua ! A făcut gropan şi cînd lucra să-i pună cumpănă şi luminarea, atunci a trecut şi Ion al lui Geacă de la primărie. Ce zici mă, Geacă, este sau nu este ? Mă, Stancule, ce-i al tău, vorba-aia, îl punem deoparte ! —• Al dracului bărăgan ! Mă, ca să te las să iei apă, ştii ce să faci tu ?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 3

07. Inainte de moarte - nainte de moarte Stancu lui...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online