8 - CENUA NECHEMATULUI OASPETE Nici de venirea fratelui meu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CENUŞA NECHEMATULUI OASPETE - Nici de venirea fratelui meu nu m-aş fi bucurat mai mult - îi dădură lacrimile lui Ljubo de cum mă văzu. Unde eşti, pentru numele lui Dumnezeu? Câte zile sunt de când tu. .. nici măcar un telefon. Ţi-a trecut su-părarea? Ce mai e cu unchiul tău? - mă îmbrăţişă şi mă bătu pe umăr cu palmele acelea ale lui mari, fără intenţia de a-mi da drumul. Îmi făcu, turnând rachiu în pahare, cunoştinţă cu Mitar Rašović. Mi-cuţul Vojin mi s-a aşezat în braţe şi-mi căuta prin buzunare. - Mă bucur că v-am cunoscut - spuse Mitar. - Mi-au povestit Ljubo şi Milica despre dumneavoastră. - Şi mie despre dumneavoastră şi fiul dumneavoastră. Chiar cu puţin timp în urmă. .. aşa este, ce să-i faci - doar ce nu m-am dat de gol că ştiu cine era criminalul. Mitar era de statură mijlocie, cu ochii de-un albastru spălăcit, cu ma-xilarele puternice, cu nasul puţin alungit, cu sprâncenele dese, cu fire de păr albe. Mâna dreaptă îi tremura. Sindromul lui Parkinson, m-am gândit. Pe bărbie avea o aluniţă proaspăt tăiată, probabil la bărbierit. Fuma ţinând ţigara în mâna stângă şi, nervos, în fiecare clipă, scutura scrumul. - De Dumnezeu şi de ţarul rus. .. da, dacă e să fim corecţi, de Dumnezeu şi de consulul rus nu se poate ascunde nimic - strigă Ljubo. - Eu. .. azi-dimineaţă, concetăţene, consulul rus Jastrebov l-a prins pe asasinul lui Srđan! - adăugă victorios. - Aici, unde stai stai tu acum, a stat criminalul. Cu acest stilou. .. iată, cu acest stilou şi-a alcătuit declaraţia. Ţine, uită-te! - îi întinse o foaie de hârtie, scrisă. Atunci intră Milica şi se prefăcu a fi surprinsă când mă văzu. Nici nu a visat, zise, că va da peste mine. A început să mă întrebe cum şi de ce nu am venit de atâta amar de vreme. - Lasă-l, Ninocica, să citească declaraţia lui Berişa - o întrerupse el. - Şi nu-mi. .. altădată, Ninocica, ai mai multă imaginaţie. Ai ştiut bine că a sosit, de ce te prefaci că nu? - Eu să ştiu că. .. - Bineînţeles că ai ştiut - nu aşteptă să termine. I-ai văzut maşina, dragă. A parcat-o chiar în prag, lângă. .. bine, poate nici n-ai văzut, doar am glumit. Eu, Halit Berişa, din Đakovica, strada Bajram Ţuri numărul 29, constrâns de dovezile consulului împărăţiei ruseşti I.S. Jastrebov, recunosc de bunăvoie că la 14 august 1968 l-am ucis pe Srđan Rašović din Đakovica, strada Sârbească numărul 9, anul trei de gimnaziu, în vârstă de 17 ani. În sus-numita zi, pe la ora 19, l-am aşteptat pe Srđan Rašović la moara părăsită de pe Vogonica, unde trebuia să o întâlnească pe Fatiha Beheluli, fata lui Riza Beheluli din Đakovica, strada Mareşal Tito numărul 43. Înainte de asta, tatăl Riza şi-a obligat fiica să destăinuie locul întânirii şi după aceea a venit la mine să-i întorc serviciul, întrucât el, la vremea lui, a depus mărturie mincinoasă că eu, în timpul războiului, am lucrat pentru partizani
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 10

8 - CENUA NECHEMATULUI OASPETE Nici de venirea fratelui meu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online