10 - CADOU DE ZIUA VICTORIEI Fratele lui Ljuba Veljko cu nc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CADOU DE ZIUA VICTORIEI Fratele lui Ljuba, Veljko, cu încă două dintre rudele sale, a ajuns la Đakovica luni, 14 mai. Venise, a spus el, să mute la Nikšić lucrurile răposatului. Milica l-a împuternicit, a mai spus, să-i ridice cartea de muncă şi să-i radieze pe copii de la şcoală. A scos din buzunar un ajunţ deja pregătit şi l-a lipit pe uşa casei, lângă anunţul mortuar al lui Ljuba:URGENT CASĂ DE VÂNZARE - PREŢ CONVENABIL! Pentru ce atâta grabă? - l-am întrebat, îngrijorat. Asta înseamnă fugă şi nicidecum vânzare. Acesta este un anunţ pentru oricare cumpărător nu pentru a o cumpăra, ci pentru a-şi bate joc. Ljuba, am zis, a vorbit adeseori că, la o adică, mai bucuros ar aprinde casa decât să o vândă arnăuţilor. - Atunci, doctore - a replicat Veljko - cumpăraţi-o dumneavoastră. Daţi cât daţi, nici măcar o clipă nu ne vom târgui. - Nu am eu atâţia bani şi-n afară de asta. .. - În afară de asta? Aţi vrut să spuneţi ceva, doctore. - Aici preţul nu se exprimă în dinari, ci în valută. O astfel de casă. .. cu o cameră de zi, o bucătărie, două dormitoare şi cămăruţa aceea de la mansardă. .. preţul unei asemenea case se situează şi până la 50 de mii de dolari. De unde unui medic. .. - Ştiu şi eu cum sunt preţurile. Nici nu vă cer atât. Daţi de zece ori mai puţin şi semnăm contractul. - Dumneavoastră, domnule Veljko, glumiţi. .. sper că glumiţi. - Nici pe departe. - Dragă Veljko, eu nu am parale şi eu. .. răposatul dumneavoastră frate şi cu mine am fost. .. - Ştiu, aţi fost prieteni. Iată, dumneavoastră v-o şi dăruiesc. .. numai să n-o ia arnăuţii. - Vă mulţumesc. Numai că de aş cumpăra eu această casă sub preţul ei ori dacă aş primi-o de cadou, aşa cum mi-o oferiţi, aş fi un mai mare mizerabil decât Halit Berişa. Printre altele, Veljko, prietenia cu Ljuba şi cu Milica mă obligă. Aş refuza generozitatea dumneavoastră şi fără această obligaţie. Nimeni dintre sârbii din Metohia nu poate îndrăzni să cumpere această casă. Arnăuţii. .. - Paştele mamii lor! - scrâşni el din dinţi şi-şi ţinu multă vreme mâna pe umărul meu. - Îţi ucid fratele şi atunci. .. atunci. .. - gemu el şi-mi întinse un ziar deschis. - Citeşte. .. Asta au anunţat aseară şi la televiziune. Un grup de naţionalişti velikosârbi au pregătit în aceste zile la Đakovica manifestaţii şovine şi procetnice, a informat Comitetul comunal de apărare. Cu ocazia înmormântării rămăşiţelor pământeşti ale unui naţionalist dovedit şi înrăit, adepţii lui au promovat pe faţă suspiciunea faţă de politica de frăţie şi unitate între popoarele şi naţionalităţile noastre, fără a da înapoi nici de la a ameninţa cu armele un grup de elevi albanezi care, scandându-i tovarăşului Tito şi cântând cântece revoluţionare, treceau în linişte şi demnitate pe stradă. De asemenea, au fost exprimate şi alte tendinţe neconforme cu politica noastră, ceea ce înseamnă un
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

10 - CADOU DE ZIUA VICTORIEI Fratele lui Ljuba Veljko cu nc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online