11 - PAA SALONICULUI LA JUDECTORIE ntotdeauna cnd n...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PAŞA SALONICULUI LA JUDECĂTORIE Întotdeauna când, în amintire, mă întorc la acea fierbinte şi deja îndepărtată zi de iunie, întâi şi întâi îmi apar în faţa ochilor buza de jos atârnândă şi ochelarii procurorului districtual Momir Tosić. Cu o statură frapant de mică şi cu un cap uriaş, disproporţionat faţă de trup, judecătorul aproape că nici nu se vedea stând la masă. Se cufunda pe de-a-ntregul în scaun, iar deasupra mesei îi rămânea doar acel cap uriaş, cu aceeaşi buză de jos accentuat de groasă, cărnoasă şi lăsată în jos. În mâna mică, de copil parcă, îşi ţinea ochelarii, nişte ochelari fumurii, pe care-i ducea în fiecare clipă la gură şi proptea cu ei buza lăsată în jos, trudindu-se să o îndrepte. Vizavi de procuror, la o altă masă , stătea avocatul meu, S. Hajduković. Un avocat tânăr, cu păr negru, cu un nas ascuţit şi cu urma unei vechi, însă izbitoare arsuri pe unul din obraji. Semăna cu o arsură, dar putea să fie şi urma din copilărie a vreunei ciuperci de piele, neglijată şi netratată vreme îndelungată. Era nervos şi învârtea în permanenţă între degete un creion. Fusese numit apărătorul meu din oficiu. Un tânăr neobişnuit de tăcut, ruşinos, îi tremurau mâinile şi aproape că şoptea când vorbea. Cred că în discuţie era o traumă din cauza numelui. Născut la sfârşitul lui octombrie 1944, la Kolašin, într-o familie pe care, în 1941, arnăuţii au izgonit-o din Kosovo, a primit, în cinstea eliberării Belgradului, numele de Stalin. Cel puţin aşa îmi povestise chiar el. Cred însă că era copleşit cu acest nume în onoarea lui însuşi Stalin. Oricum, el nu avea nume. El era, de când se ştie, doar S. Hajduković. L-au ironizat la şcoala primară, la gimnaziu, la facultate. Dorise să fie jurnalist, se angajase, chiar, la "Jedinstvo", în Priština. A plecat în avocatură când şi-a dat seama că va trebui să fie până la capătul vieţii S. Hajduković. Stalin, i s-a spus, nu poate semna articole în ziarele noastre bazate pe autoconducere şi antistalinism! Stalin, i s-a spus mai târziu, îşi poate deschide un birou de avocatură, însă nu se poate semna pe jalbe şi pe toate hârtiile oficiale. Şi, astfel, S. Hajduković trăia fără nume, dar nici nu voia, dintr-o ciudă anume, să se dezică de Stalin. L-am sfătuit să-şi ia un alt nume, care era permis. S-a gândit multă vreme la asta, mi-a spus. Nu putea. Nu voia. Tot i se părea că, într-un fel, atunci s-ar fi turcit! Mi-a recunoscut şi faptul că, la gimnaziu şi la faculate, şi-a urât numele şi că, din cauza numelui, a suferit mult. Cu timpul, s-a eliberat de ruşine şi, în ciuda tuturor, l-a şi îndrăgit pe interzisul Stalin. Dacă amintirea procurorului îmi aţâţa o nelinişte amară, iar cea a lui S.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 16

11 - PAA SALONICULUI LA JUDECTORIE ntotdeauna cnd n...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online