{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

12 - MELCUL SFNTUL SAVA TRAMVAIUL COMSOMOLISTA mi dezmoresc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MELCUL, SFÂNTUL SAVA, TRAMVAIUL, COMSOMOLISTA Îmi dezmorţesc picioarele, înţepenite de-atâta drum şi scuturături. Îmi scutur mâinile încătuşate şi privesc în jur. Unde m-au dus? Sunt la poalele unui munte stâncos, însă văd muntele doar de sus şi până la jumătate: restul e adăpostit de ziduri. Sunt înalte de cel puţin cinci sau şase metri; sub ei eu sunt ca un pitic. Dar în spatele lor? În câmpie luceşte un pârâu, limpede şi liniştit, parcă adormit. Nu departe de apă, urmând cursul albiei acestuia, şerpuieşte un drum de asfalt şi şuieră claxonul autobuzului ce depăşeşte un camion cu remorcă. Deasupra drumului pietros, împestriţat cu tufe, pe deal, o biserică în ruine, dar cu crucea încă dreaptă. În aval, în căldare. .. - Intră! - îmi comandă însoţitorul. Vor trece ani până voi privi din nou în căldare. - Ce închisoare este aceasta? întreb o uniformă, în timp ce însoţitorul semnează recipisa cum că m-a descărcat, că a descărcat marfa. - Ka-Pe - casa Melcul . .. în socialism nu există închisoare - se apropie el de mine şi începu să mă privească fix. - De unde vii? - De la arestul din Prizren. - Pe cât? - Pe zece. - Luni? - Ani. - Hopa. .. hopaaa! - exclamă el. - Nu-i nimic, asta trece într-o clipă, abia te înveţi şi . .. unde este cheia, să-l dezleg? - se duse el până la însoţitorul meu. - Dar ce ispravă ai făcut? - mă întrebă când îmi dădu jos cătuşele. - Eu, tovarăşe gardian, am fost osândit pe nedrept. Procesul a fost montat, criminalul a depus mărturie. .. - De unde eşti? După vorbă aş zice că eşti de-al nostru. - Al cui al vostru? - Eşti din Muntenegru? - Din Herţegovina, din. .. dar închisoarea asta. .. scuzaţi, această Ka-Pe-Casă nu se află în Kosovo? - nu observă el bucuria în privirea mea. - Bolovanul ăsta nici nu ştie în ce ţară este - îi zise unuia în trecere. - Marş din faţa mea! Îmi aduc aminte: era joi, 6 septembrie 1973. O zi senină şi caldă. Gardianul acesta mă predă altui gardian, undeva se auzea un acordeon, auzeam şi un fierăstrău, răsunau loviturile unui ciocan. Mă conduseră până la magazia închisorii, să dau jos hainele de Prizren şi să îmbrac uniforma de închisoare. Voi face baie? De când n-am mai făcut baie! În drum întâlnesc deţinuţi cu priviri stinse, împietrite. .. nu am timp să descriu totul pe rând. Unele le voi sări cu totul, iar la altele mă voi întoarce mai târziu. .. Zidurile închisorii Melcul îşi fac efectul şocant doar atunci când te găseşti între ele. Patru ziduri înalte adăpostesc totul în afară de cer, de o bucată de cer şi de înălţimile munţilor din jur. În vârful zidurilor, la fiecare din cele patru colţuri, sunt ridicate foişoare. La ele se ajunge pe trepte nevăzute, ce nu sunt construite pe dinafară, ci în ziduri. Pe aceste trepte urcă până la turnurile de veghe gardienii înarmaţi. Întrucât zidurile sunt groase de doi metri, iar în vârf şi îngrădite, gardienii se 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

12 - MELCUL SFNTUL SAVA TRAMVAIUL COMSOMOLISTA mi dezmoresc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online