13 - CUNUNIE LÂNGĂ CEAIUL BABEI KRISTINA Când Tribunalul...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CUNUNIE LÂNGĂ CEAIUL BABEI KRISTINA Când Tribunalul Suprem din Kosovo a confirmat pedeapsa, m-am îngrozit de timpul mort care, dintr-o dată, s-a oprit pentru mine în loc. De parcă speranţa că va fi îndreptată nedreptatea judecătorilor din Prizren a stins şi schimbul între ziuă şi noapte, călătoria unei raze de soare dintr-un colţ într-altul al celulei mele, orice mişcare. Am ţipat de frică, de deznădejde, am îngenuncheat pe beton şi, cu voce tare, în intervalele care corespundeau unei secunde (mi-au luat ceasul imediat după arestare), am început să număr: unu, doooi, treeei... nouăăă... patrusprezeceeee. Nu, şaizeci este departe, departe: o veşnicie întreagă! Iar această veşnicie este doar un minut, iar şaizeci de veşnicii înseamnă o oră: de câte ori voi respira până trece o zi, doar o singură zi?! Dinaintea mea sunt mai mult de trei mii de astfel de zile! Îmi smulgeam părul, rupeam nasturii de pe bluza de deţinut, mi-am însângerat pumnii lovind în peretele celulei. Niciodată - îmi spuneam - nu va trece asta... Doamne- Dumnezeule, scapă-mă, de exişti! Odată cu mutarea la Melcul, după cum mă linişteam şi îmi acceptam situaţia, timpul se mişca şi se scurgea tot mai repede. Închisoarea a devenit locul meu natal şi de muncă, casa mea, un mod de viaţă şi de gândire. Îmi luam rămas bun de la vechii prieteni şi aşteptam alţii noi. Pe Murat l-a schimbat Obrad din Budva, condamnat pentru un viol pe care nu l-a recunoscut niciodată nici faţă de noi, la tâmplăria de la Melcul. Patul lui Draga din Podgorica, care pentru fraudă şi-a executat pedeapsa de 20 de luni, l-a ocupat Velizar din Kolašin. O epavă de om: şi-a omorât fratele şi şi-a nenorocit unica fată, conducând beat, fără permis. Luni întregi a urlat ca un lup rănit: De ce n-am murit eu, plânge-mi-ar mama la mormânt! Krsto mustaţă sfântă muri subit. Lui Milivoj i s-a spart ulcerul la pancreas şi abia a scăpat. Bătrânului Safedin i-a sosit o telegramă prin care i se anunţa că fiul lui cel mai tânăr a murit în munţi, într-un nefericit accident... Cel de al patrulea an al meu la Melcul l-am petrecut la tâmplărie. Spun ani chiar dacă, atunci, socoteam altcumva timpul: de la o scrisoare la alta, pe care le primeam la Melcul doar de la Milica şi, mai rar, de la unchiul Danilo şi de la Sikter Efendija. Danilo şi-a ispăşit pedeapsa în toamna lui 1976, iar Efendija, cu un an mai devreme. I- am scris şi mamei mele Rabija, din Osmanovicii, dar nu mi-a răspuns nimeni. Milicei îi era şi în continuare interzis să mă viziteze, să ne vedem măcar prin geam... La sfârşitul lui septembrie 1977, mă aflam în faţa porţii închisorii când au adus un nou deţinut. De vârstă mijlocie, nu deosebit de înalt, însă cu umeri largi, cu început de chelie şi care se împleticea în mers. Vesel, glumea cu străjerii care-l escortau. Era deja îndeajuns să mi se agaţe ochiul de el. Înăuntrul zidurilor de la Melcul, o deja îndeajuns să mi se agaţe ochiul de el....
View Full Document

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 12

13 - CUNUNIE LÂNGĂ CEAIUL BABEI KRISTINA Când Tribunalul...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online