15 - HOMER I BISMARK, N POSTUR DE SRBI nchisoarea Melcul se...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HOMER ŞI BISMARK, ÎN POSTURĂ DE SÂRBI Închisoarea Melcul se transformă în Kosovo. În ateliere, în staţionarul de zi, în dormitoare, în plimbarea în cerc - povesteam cu toţii despre Kosovo. Cimitirul sârbesc din Đakovica, dărâmat. Au siluit o fată sârboaică la Priština. Citeam în ziare că au scârnăvit cu fecale frescele sfinţilor din biserica mănăstirii Gračanica. Au siluit trei călugăriţe. Au tăiat livezile. Au scos ochii boului mănăstirii. Copiii albanezi au ciuruit un bătrân cu cuţitele - citim noi în ziare. .. Aflăm şi de grozăviile trecute, despre care nu s-a spus nimic înainte. Am aflat mult mai multe decât ceea ce ştiam trăind la Prizren decât am ascultat de la Ljuba ori decât ce-i scria el din Đakovica ţarului rus. Un oarecare Bacić mărturisea în ziar cum, în toamna lui 1978, trei arbanaşi l-au atacat pe proprietatea lui, l-au împuns cu furcile şi, crezând că e mort, l-au urcat pe cal şi l- au dus peste graniţă, în Albania. A fost atunci, povestea el, o noapte furtunoasă, astfel că răufăcătorii s-au rătăcit şi au dat peste grănicerii sârbi. Nimeni, zicea acest Bacić, nu a pornit vreodată vreo anchetă. .. Abia acum se scotea la lumina zilei faptul că arnăuţii aprinseseră Patriarhia din Peć. Puternicul aparat de stat nu a putut, din păcate, să-i găsească pe piromani. A vrut, dar nu a putut. Abia acum se afla că un întreg ţinut din Metohia, presărat cu morminte sârbeşti vechi de o mie de ani, a fost dăruit Albaniei şi acoperit de un lac artificial. Mâlul albanez a acoperit dovezile cum că sârbii ar fi trăit vreodată aici. .. Abia acum se afla. .. De crimele fraţilor Dautai şi Halit Berişa încă nu se afla. Nici un cuvânt prin ziare despre asta şi nici despre cum şi de ce am fost eu osândit. Le va veni rândul - mă bucuram eu - şi lui Ljuba, şi lui Srđan, şi lui Mitar, şi mie, şi văduvei Maria Lučić căreia i-a dispărut fiica încă din 1969. Spera şi acum Maria, de mai era vie? Prea lungă era lista celor dispăruţi şi a celor cărora li s-a pus pumnul în gură în trei luni, în trei ani, în trei veacuri, pentru a încăpea toată în ziar. - Cum poţi să taci. .. cum de nu ţi-e ruşine? îl atacă Miraš pe bătrânul Safedin Limoni, în staţionarul de zi. Despre Safedin ştiam doar că era din satul Stublica, lângă Gnjilane, că a ucis patru dintre conaţionalii săi care îi erau datori cu sânge şi că a fost osândit la 15 ani. Îşi omorâse datornicii la Gusinje, astfel că nici nu fusese judecat în Kosovo. Vorbea curgător sârbeşte, fără greşeli în accent ori caz. - Pe mine, prietene, nu mă interesează ceea ce scriu ziarele - răspunse Safedin. - Dacă ar face fraţii mei, cei de un nume cu mine ori vecinii ceea ce fac ai tăi, eu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 11

15 - HOMER I BISMARK, N POSTUR DE SRBI nchisoarea Melcul se...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online