{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2024 - Pentagrama - Vladimir Colin

2024 - Pentagrama - Vladimir Colin - LfllJllfllM-~a>...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LfllJllfllM-~ a >*'
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DAR DACA PENTAGRAMA ESTE O OPERA TULBURĂTOARE - ATIT PENTRU CA SCOATE LA IVEALA LATURA ASCUNSA A CELOR MAI NEÎNSEMNATE GESTURI SI CUVINTE ALE OMULUI, CIT SI FIINDCĂ REFUZA SA LE DEA O SEMNIFICAŢIE PREA CLARA SAU PREA TENDENŢIOASA -, EA ESTE IN EGALA MĂSURA O OPERA CARE PUNE SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII. UNEORI CU VIOLENTA, ANUMITE REPERE ALE ISTORIEI SI UNELE MITURI FUNDAMENTALE ALE CONDIŢIEI UMANE. (JEAN-BAPTISTE BARONIAN) POATE DOAR MONŞTRI, DUPĂ CHIPUL SI ASEMĂNAREA LUI, ADĂUGASE, IAR MIE Ml SE PĂRUSE ATUNCI CA IEPURELE CU BARBA ALBA MUSTĂCEA IN TAINA, ŞOPTIND NIŞTE VRĂJI DIN CARE SE ÎNCHEGAU CIUDATE FĂPTURI SCHILOADE, DE FELUL CELOR DIN CUBURILE DE STICLA. NEMIRA '93 VLADIM1
Background image of page 2
Coperta colecţiei şi ilustraţia v DAN ALEXANDRU IONESCu PREFAŢĂ Necesitatea fantasticului © EDITURA NEMIRA, 1993 Toate drepturile aparţin Editurii NEMIRA. Reproducerea integrală sau parţială a textului este interzisă şi va fi pedepsită conform legii ISBN 973-9144-40-3 Prefaţînd opera fantastică a lui Vladimir Colin, nu te poţi împiedica să formulezi, o dată mai mult, cîteva întrebări referitoare la un gen literar care — în pofida importanţei sale şi a seducţiei pe care o exercită — ră- mîne la fel de controversat, „mobilurile" cele mai intime, sensul şi necesitatea sa fiind adesea obscure şi nesigure. Dacă majoritatea celor care au studiat îndeaproape literatura fantastică (şi trebuie să recunoaştem că în ultimii ani numărul eseurilor a crescut) sînt de acord să admită că ea se situează în limitele normelor comune ale creaţiei romaneşti, că ea apare din clipa în care se produce un dezechilibru sau o ruptură subită şi neaşteptată a legilor elementare care guvernează omenirea, în schimb puţini sînt cei ce merg pînă acolo încît să spună că literatura fantastică este nu atît o idealizare exagerată a unor feno- mene de natură inexplicabilă sau a unor comportamente insolite (ba chiar complet iraţionale), cît o interogaţie minuţioasă, dureroasă şi atentă a existenţei umane şi a raţiunii sale de a fi. Dacă în majoritatea cazurilor fan- tasticul este expresia unei exagerări, unei necuviinţe sau unei hiperbole, chiar dacă uneori are puncte comune cu unele legende înfiorătoare în care imaginile cele mai naive ale închipuirii populare devin curînd semnele sau
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
punctele de reper ale unui al doilea adevăr ascuns în spatele celui din subtext, trebuie în aceeaşi măsură să recunoaştem că naşterea sa nu este în mod necesar legată de apariţia entităţilor spectrale — deoarece fantasticul poate fi construit la fel de bine în afara oricăror raportări la monstruos, se poate împlini fără să fie vorba de fan- tome sau vampiri, fără să se apeleze la factori atît de complecşi precum dubla personalitate, de exemplu, sau metamorfoza anumitor obiecte (dacă nu oricare altă stra- tagemă mecanică), şi chiar dispare cînd tocmai aceste teme
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 74

2024 - Pentagrama - Vladimir Colin - LfllJllfllM-~a>...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online