aaaaao - Nicolae Iorga Continuitatea spiritului romnesc n...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nicolae Iorga Continuitatea spiritului rom nesc n Basarabia (1918) ************************** PREFATA De la 1812, data anexarii silnice catre Rusia, care a luat ceea ce a prefacut n "Basarabie" - Basarabia fiind, de fapt, numai partea de jos a terii, catre Dunare, - pentru ca n-a fost n stare sa pastreze la ncheierea tratatului din Bucuresti Principatele am ndoua ori macar Moldova ntreaga, si pana la data proclamarii "Republicii Moldovenesti" pe care mprejurarile erau s-o duca mult mai rapede de cum credeau ntemeietorii ei la unirea cu noi, cei din vechea Rom nie, a fost oare n Basarabia vreo ntrerupere a spiritului rom nesc, macar n anume din clasele aflatoare acolo? S-a ntins vreodata asupra acestei Moldove rasaritene, cuprinz nd at t de mult din gloria trecutului luptator, care ni este comun, acea necunostinta a lucrurilor rom nesti, acea parasire a tuturor amintirilor, acea uitare de sine pe care o cred nestiutorii si pe care vreau s-o ntareasca n mintile acestora oamenii cari socot, fara dreptate, ca un act politic se poate ndeplini, ca prin vraja, instantaneu, naprasnic, fara nimic din acea atmosfera culturala, din acea pregatire sufleteasca prin care singure popoarele pot sa ajunga la tinta lor, - restul fiind numai o nt mplare si o aventura? La aceste ntrebari vreau sa raspunda aceste c teva articole, care nu pot pretinde la alt merit dec t acela de a nfatisa n legatura, ca o singura desfasurare, lucruri cunoscute, dar foarte putin rasp ndite si uneori n publicatii neaccesibile, si de a comunica tuturora fapte si stari care erau prea mult pastrate pentru singura informatie a cercetatorilor stiintifici. I n 1812 ceea ce s-a patentat politiceste ca "Basarabie" era, supt multe raporturi, n conditii de rezistenta mai bune dec t Moldova de Sus, care, la anexarea din 1775, a devenit o Bucovina. Erau - data fiind si ntinderea mult mai mare a teritoriului - si un numar mai nsemnat de boieri, chiar din aceia cari purtau nume cunoscute. Unii dintre d nsii si aveau toata proprietatea rurala aici; altii aveau n Moldova cea noua ruseasca partea mai nsemnata dintr- nsa. Pe de alta parte, acesti cuceritori nu ngaduiau, ca ocupantii celeilalte parti desfacute din Moldova ntreaga, persoanelor ramase la Iasi, n legatura cu domnul, cu "turcii", sa-si mai pastreze rosturi de stap nire si dincolo de Prut. Un termin scurt s-a pus pentru desfacerea mosiilor. n cele mai rele mprejurari, pe preturi de nimic, at tea au fost capatate astfel de oricine, indigen sau mai ales strain, pusese la o parte un capitalas format prin comert; altele au fost luate de terani, cari, cu admirabilul lor instinct de c te ori e vorba de pam ntul pe care l-au muncit si pe care nu-l pot desparti de nsasi fiinta lor omeneasca, au facut imposibilul pentru a plati zecile de mii de lei care li se cereau. Dar multi dintre vechii fruntasi ai acestori tinuturi au preferat sa ram ie dec t sa se vada siliti la o asemenea v nzare. C te unele din familii s-au mpartit, las nd pentru conservarea
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 6

aaaaao - Nicolae Iorga Continuitatea spiritului romnesc n...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online