{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

adnotari furia - (1 Joaquin Phoenix actor american...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (1) Joaquin Phoenix, actor american, interpret al împăratului Commodus în filmul Gladiator (2000) al regizorului Ridley Scott. (N.t.) (2) Aluzie la polemica dintre Hillary Clinton şi primarul New York-ului, Rudolph Giuliani, în perioada premergătoare alegerilor pentru Senatul SUA din anul 2000. (N.t.) (3) Aluzie la confruntarea electorală dintre aceeaşi Hillary Clinton şi Rick Lazio, candidat republican pentru ocuparea fotoliului de senator al statului New York la alegerile din anul 2000. (N.t.) (4) Howard Safir, şef al poliţiei newyorkeze, acuzat în presă de corupţie şi de muşamalizarea abuzurilor comise de poliţia oraşului în campania dezlănţuită de primarul Giuliani împotriva delincvenţei; unui asemenea abuz i-a căzut victimă Amadou Diallo, pomenit mai sus. (N.t.) (5) John Luther Jones, zis Casey Jones (1863-l900), mecanic de locomotivă american, devenit erou naţional în urma salvării, cu preţul vieţii, a unei garnituri de tren cu pasageri în statul Mississippi. (N.t.) (6) Aluzie la filmul pentru copii Operation Dumbo Drop (1995), realizat de studiourile Disney, care tratează în manieră comică un episod fictiv al războiului din Vietnam, povestind peripeţiile unor soldaţi care transportă un elefant, paraşutându-l într-un sat vietnamez. (N.t.) (7) E.F. Schumacher, economist american, autor al celebrei cărţi Small Is Beautiful (1975), al cărei titlu e parafrazat aici. (N.t.) (8) Wodehouse, sir Peliam Grenville (188l-l975), scriitor umorist britanic, romancier, nuvelist, dramaturg şi autor de cuplete, cunoscut în special datorită personajului său Reginald Jeeves, prototipul gentlemanului desăvârşit. (N.t.)Reginald Jeeves, prototipul gentlemanului desăvârşit....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

adnotari furia - (1 Joaquin Phoenix actor american...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online