{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

aeroplan - PAUL EUGEN BANCIU O CALATORIE CU AEROPLANUL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PAUL EUGEN BANCIU O CALATORIE CU AEROPLANUL PESTE MUNTELE ERODAT Editura Marineasa - 1999 (AICI înseamnă la urma urmelor TIMP. Ce văd, ce aud, ce simt…). Umbra şi lumina. Lîngă mine, o măgură cu ochii cît sacoşele pline cu nimicuri vegetale. Un şes de abur taie muntele orizontal, să despartă măreţia selenară de ceea ce e dedesubt. Unde sînt brazii?… Jos, mult mai jos de ceea ce se vede, într-o lume asupra căreia am convenit că e cunoscută, adică un fel de ACASĂ, despre care nu ştim mai mult decît că e un colcăit de ceva viu dintr-o poveste mentală, perpetuată inofensiv, ca un pericol posibil… Alături, vizibil un umăr de stîncă erodat geometric şi atît de uman(!) înverzit. O vegetaţie strepezită, de stepe alpine măcinate de ofensivele teluricului înfrăţit cu meteorologicul şi noi, adică ceva mai puţin decît senzaţia de EU, pentru că, Doamne, cît sîntem de singuri! Şi de străini! Un univers mic, nici măcar exemplar, dinlăuntrul unui ochi ciclopic de forma unui corn de inorog, fusiform, cu care străpungem, lance, spre lumea din jur… să ne-o facem a noastră, de teamă (îi spunem mai franţuzeşte - solitudine s-o convertim în ceva comun, cultural, ce ne poate da iluzia că sîntem doi, trei, un grup, … oricum, ceva european). AERO-PLANUL nostru, al meu, e construit după o schemă de pasăre fosilă, sau, mai diletant, copiind infantil zborul unei linii frînte cu sens de pasăre neagră ce se apropie de mine… Privesc spre ea (eu, renegatul din mine) şi mi se pare o pasăre mai reală decît ceea ce cred oricine că pot să văd într-o linie frîntă ce se apropie fîlfîind. (Perpetua amăgire a inventatorului: Mîine voi fi treaz! Cineva o să ţină minte această imagine dinamică, se zice vie, se zice revelaţie, ce nu mai e nici măcar un vis. Tot festivalul creaţiei de azi a costat 3x8=24 de ore-lei - adică nici mai mult, nici mai puţin decît cele trei beri oferite materialist-dialectic pentru ziua de muncă a unui om. O bere de 8 lei pentru producţia socială, alta tot de opt lei pentru viaţa particulară, şi-n fine, una identică pentru uitarea a tot ceea ce a fost şi refacerea organismului prin somn. Nici medicii nu spun altceva… Sănătate curată, la un festival ieftin, de 3x8=24 lei-bere…) AERO-PLANUL personal e gata. Ce superb te simţi cînd eşti în cer, deasupra celorlalţi oameni şi cît de rudimentar poate fi acest sentiment al păsării de lemn mînată de un motor imperceptibil ce nu îşi zbate spasmodic aripile în sisteme de pîrghii şi linii frînte şi troliuri suspendate şi pînze de arachne întinse între beţe din lemn de oţel găurite pe la mijloc ca penele de gîscă, să fie uşoare la scris,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 161

aeroplan - PAUL EUGEN BANCIU O CALATORIE CU AEROPLANUL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online