{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Aldani, Lino - Crucea de gheata

Aldani, Lino - Crucea de gheata - LinoAldani CRUCEADEGHEA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lino Aldani CRUCEA DE GHEA ŢĂ 1 (timpul prezent) Prin vitraliile de culorile rubinului  ş i smaraldului se cernea o lumin ă  difuz ă  ce f ă cea  î mbietoare penumbra bisericii, asemeni unui c â ntec potolit, pe fondul c ă ruia era pl ă cut s ă   rumegi amintiri  ş i s ă - ţ i propui lucruri demne de a fi f ă cute. P ă rintele Francisco privea mul ţ umit grinzile  ş i st â lpii de sus ţ inere f ă cu ţ i din trunchiuri  tari de koa-koa, pip ă ia pere ţ ii din lemn maroniu, coloanele interioare  ş i traversele  î n patru  muchii ale altarului, l ă s â nd s ă -i scape din c â nd  î n c â nd gemete de pl ă cere, mici icnete  fericite, reprimate zadarnic. Eusebio  ţ op ă ia pe l â ng ă  el  î n t ă cere, oprindu-se c â nd p ă rintele Francisco se oprea,  atent la fiecare cuv â nt al lui, mereu dispus s ă -l aprobe. — Vezi bine, Eusebio — zicea misionarul cu vocea lui melodioas ă , aproape ca un  murmur — cum credin ţ a ajunge s ă  mi ş te mun ţ ii din loc. Dac ă   î n urm ă  cu vreo patru luni  ţ i-a ş  fi spus c ă  acest l ă ca ş  va fi a ş a cum  î l vezi acum, ai fi z â mbit, r ă spunz â ndu-mi cu  ne î ncredere. P ă rea o treab ă  imposibil ă , un vis cu ochii deschi ş i,  î n sf â r ş it, un miracol. Iar  acum  î l po ţ i atinge cu m â na. Ei da, am fost grozavi, tu  ş i cu mine.  Ş i ceilal ţ i — Gabriel,  Felipe, Ignacio, Miguel  ş i restul oamenilor harnici de pe Geron, to ţ i aceia care s-au str ă duit  pentru ca biserica asta s ă  r ă sar ă  din neant, spre binele nostru  ş î ntru slava lui Dumnezeu.  E ş ti mul ţ umit ? — Da, p ă rinte, spuse geronianul,  î nchin â ndu-se cu st â ng ă cie dinaintea altarului, a ş cum  î nv ăţ ase. Sunt tare mul ţ umit. — Bine.  Ş i eu sunt mul ţ umit. Acum ne ducem s ă  vorbim afar ă , casa Domnului e  f ă cut ă  pentru rug ă ciune, nicidecum pentru flec ă relile oamenilor. Ie ş ir ă   î n fa ţ a bisericii, sub soarele nemilos de pe Geron, aflat  î nc ă  mult deasupra  orizontului,  ş i c ă utar ă  imediat ad ă post la umbra arborilor koa-koa. — Recunoa ş te, continu ă  p ă rintele Francisco. Nu credeai c ă  vom izbuti s-o termin ă p â n ă  la venirea lui Oal-Tsequal.  Ş i uite c ă  prietenul t ă u, c â nd o s-ajung ă  aici cu to ţ i oamenii  lui, va g ă si totul  î n ordine...
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}