Alecsandri - Chirita in Iasi

Alecsandri - Chirita in Iasi - VasileAlecsandri CHIRIANIAI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vasile Alecsandri CHIRIŢA ÎN IAŞI  sau  DOUĂ FETE Ş-O NENEACĂ  COMEDIE CU CÂNTECE, ÎN 3 ACTE  PERSONAJELE:  Cucoana CHIRIŢA  GRIGORI  BÂRZOI, soţul ei  ARISTIŢA  şi CALIPSIŢA  fetele lor  PUNGESCU, coţcar bucureştean  BONDICI, coţcar ieşean  GULIŢĂ, copilul Chiriţei  Văduva AFIN  LULUŢA, copila ei  Sărdarul CUCULEŢ, director de agie  UN FECIOR BOIERESC  IOANA ţiganca  UN SLUJITOR DE BARIERĂ  UN SURUGIU  UN NEAMŢ CU ORGĂ  POFTIŢI LA BAL, SLUGI,  SURUGII, CAI DE POŞTĂ ACTULI  Teatrul reprezintă uliţa Păcurarii plină de omăt; în stânga, în fund, se vede bariera închisă. La  ridicarea cortinei se aud chiote şi pocnete surugieşti. Bariera se ridică şi încep a trece în fund vro 16  cai de poştă, care trag o trăsură veche pusă pe tălpi de sanie. Caii intră în culisele din dreapta, dar  trăsura rămâne troienită în mijlocul scenei. În coada trăsurii sunt aninate o mulţime de sipete şi de  cutii, iar pe deasupra lor şade o ţigancă învelită într-o cergă strenţeroasă; ea ţine în mână o cutie cu  bonete. Pe capră stă un fecior boieresc, ţinând altă cutie. Înăuntru se află cucoana Chiriţa, Aristiţa,  Calipsiţa şi Guliţă Bârzoi. Începe a însera şi a ninge. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SCENA I  CHIRIŢA , ARISTIŢA , CALIPSIŢA ,  GULIŢĂ , ŢIGANCA , FECIORUL , SLUJITORUL  DE BARIERĂ , UN SURUGIU  SLUJITORUL (alergând după trăsură, zice ţigancei din coadă):  Cine zici că-i în trăsură?. ..  ŢIGANCA : Cucoana Chiriţa.  SLUJITORUL: Cum?. .. Criţa?  ŢIGANCA : Chiriţa. .. surdule.  SLUJITORUL : Chiriţa Surdulea?. .. Da cască-ţi pliscul mai tare. .. cioară, şi cârâie mai  dezgheţat. .. Ce cucoană-i în trăsură?  ŢIGANCA: Du-te pârlii! că doar n-am să-ţi toc la ureche până mâine.  SLUJITORUL: De!. .. Baragladină, te-ai pichirisit? ŢIGANCA : Baragladină eşti tu, guleratule!  SLUJITORUL: Ian vezi moachia, că s-o fudulit. .. (Azvârle în ţigancă cu omăt.) Hâşi,  cârâitoare!  ŢIGANCA : Şezi binişor, blestematule, că te ia dracu.  SLUJITORUL: Hâşi, ciocănitoare!. ..  ŢIGANCA : Bată-te pârdalnicu să te bată!. .. şezi binişor.  SLUJITORUL: Hâşi, duh de baltă. ..  CHIRIŢA (scoţând capul şi primind omătul în obraz): Ce este? cea-ţi păţit. .. arnacsî! că era să  mă chiorască!. .. Cine-azvârle cu bulgări?. .. (Către ţigancă:) Ce e-o apucat, mă rog, coţofano, de  cârâi ca cioara-n par?. .. Ie sama la lucruri bine, i taci din plisc. (Întorcându-se către fecior.) Şi tu,  mojicule, ce stai în capră ca un egerat şi nu zici surugiilor să meargă?. .. Vai, bată-vă crucea, 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 51

Alecsandri - Chirita in Iasi - VasileAlecsandri CHIRIANIAI...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online