Alecsandri - Chirita in provincie

Alecsandri - Chirita in provincie - CHIRIA N PROVINCIE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHIRIŢA ÎN PROVINCIE COMEDIE CU CÂNTECE, ÎN 2 ACTE PERSONAJELE: CUCOANA CHIRIŢA G R I G O R I B Â R Z O I, soţul ei G U L I Ţ Ă, copilul lor LULUŢA , orfană S A F TA, sora lui Bârzoi Dnul ŞARL , profesor francez LEONAŞ , tânăr ieşean I O N, fecior boieresc T R E I Ţ Ă R A N I Ţ Ă R A N I , J A N D A R M I , P O F T I Ţ I L A M A S Ă , UN CURCAN Reprezentată la Teatrul Naţional din Iaşi, în beneficiul dlui Millo, la 1852. 76 A C T U L I Teatrul reprezintă o ogradă de curte boierească la ţară. În stânga, casa Chiriţei cu cerdac şi cu ferestre pe scenă. În dreapta, lângă culisele planului I, o canapea de iarbă înconjurată de copaci. În fund, ostreţele şi poarta ogrăzii. Lângă casă, o portiţă în zăplaz, care duce în grădină. În depărtare se vede satul.Scena se petrece la moşia Bârzoieni. SCENA I C H I R I Ţ A (în costum de amazonă intră călare pe poartă înconjurată de ţărani) (Arie din “Scara mâţei”: “Tâlharii”) ŢĂRANII Dreptate, dreptate Ne fă. Cucoană, dreptate Ne dă! Ce vreţi voi?. .. dreptate? Aşa. Cu biciul pe spate V-oi da! CHIRIŢA ŢĂRANII CHIRIŢA Vasile Alecsandri Chiriţa în provincie Aşa. (Împreună.) ŢĂRANII Dreptate, dreptate Ne fă. Cucoană, dreptate Ne dă! CHIRIŢA Cu biciul pe spate V-oi da. V-oi da eu dreptate C H I R I Ţ A (ameninţând ţăranii cu cravaşa): Tacă-vă gura, mojicilor. U N Ţ Ă R A N : D-apoi bine, cucoană. .. păcat de Dumnezeu să ne laşi a fi de batjocură! C H I R I Ţ A : Ce batgiocură? Ce batgiocură?. .. Cine v-a batgiocorit? Ţ Ă R A N I I : Cuconaşul Gurluiţă. C H I R I Ţ A: Guliţă?. .. Minciuni spuneţi. .. Ce v-o făcut? U N Ţ Ă R A N : Mi-a ucis un viţel la vânat.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
A LT U L : Şi mie mi-a dat foc bordeiului cu ciubucul cel de hârtie. A LT U L : Şi eu l-am prins ţinând calea Măriucăi. C H I R I Ţ A : Ţâst, beţivilor. .. bine v-o făcut sufleţelu. .. De ce nu păziţi viţeii şi Măriucile?. .. Aşa să păţiţi. .. Hai, lipsiţi de-aici! UN ŢĂRAN: Da-i păcat, cucoană, să ne laşi păgubaşi. .. Da! dacă nu ne-om jălui la d-ta care ne eşti stăpână vecinică. .. la cine să ridicăm glasul, săracii de noi! A LT U L : Am ajuns mai rău decât ţiganii! C H I R I Ţ A : Auzi-i?. .. auzi-i, ţopârlanii!. .. Ei, apoi să nu-i iei la măsurat cu prăjina de falce?. .. Afară, mojicilor, că vă ştiu eu de mult sunteţi buni de gură şi răi de lucru. .. Afară! Ţ Ă R A N I I : Cucoană. .. C H I R I Ţ A : Pieriţi din ochii mei. .. că vă iau de fugă cu calul. (Repede calul spre ei.) 77 78 Ne dă! (Împreună.) ŢĂRANII (fugind) Dreptate, dreptate Ne fă. Cucoană, dreptate C H I R I Ţ A (furioasă) Cu biciul pe spate V-oi da. V-oi da eu dreptate
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 37

Alecsandri - Chirita in provincie - CHIRIA N PROVINCIE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online