Alecsandri - Coana Chirita in balon

Alecsandri - Coana Chirita in balon - CUCOANACHIRIA NBALON...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CUCOANA CHIRIŢA  ÎN BALON  FARSĂ DE CARNAVAL  ungur  NAE NĂUCESCU  D E S PA, soţia lui  PERSONAJELE:  CUCOANA CHIRIŢA  G R I G O R I B Â R Z O I, soţul ei  ELLIEN MOGHIOR, aeronaut  C O S T I C Ă H A Z L I U L  L I C Ă PANGLICĂ  UN COMISAR  U N V Â N Z Ă T O R D E A L U N E  P R Ă J I T E  P U B L I C  (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe piaţa destinată  pentru ascendarea baloanelor, 1874.)  Notă. La deschiderea cortinei, câţiva soldaţi, în mijlocul scenei, ţin frânghiile ce  sunt legate de năvodul balonului. Ellien Moghior e în naselă, ocupat a-şi face pregătirile  de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciubăr-Vodă, este înălţat astfel  ca să fie văzut de publicul din sală. Nasela e ornată cu steaguri tricoloare. Lume multă  în fund. În dreapta, o estradă. Pe laiţa din faţă, Năucescu şi Despa. Hazliu şi Panglică  se primblă pe sub estrade lornietând damele. Vânzătorul se poartă pintre public,  strigând din timp în timp: Alune prăjite! şeapte de-o para!  Vasile Alecsandri 145 Cucoana Chiriţa în balon  COR  SCENA I  PUBLICUL, MOGHIOR, N Ă U C E S C U , D E S P A ,  H A Z L I U , PANGLICĂ,VÂNZAT O R U L , ă CHIRIŢA î  Ce minune! ce drăcie!  Parcă-i din poveste, zău!  A ajuns omul să fie  Mai uşor decât un zmeu.  Nu-i destul că el pe lume  Bate câmpii deseori,  Acum el vroieşte-anume  Ca să zboare chiar prin nori!  NĂUCESCU (într-o mirare necurmată): Aoleo! maică!. .. Ce-a fost  să mai fie!  D E S PA: Taci, frate, nu te mai mira aşa cu gura căscată, că te-or  crede bucureştenii scăpat din tufe.  N Ă U C E S C U : Ce tufe? Ce tufe, Despo?. .. Dar n-ai citit ziarul de  astăzi?  D E S PA: Care? că-s multe de toate ca seminţa de ardei.  N Ă U C E S C U : Ziarul cel cu. ..  VÂNZĂTORUL (strigă): Alune prăjite! şeapte de o para.  N Ă U C E S C U : Cel cu alune. .. asta. .. cel cu anonţuri prăjite. ..  D E S PA : Şi ce mai spune el în limba lui?  N Ă U C E S C U : Spune că astăzi Ciubar-Vodă a să se urce în naltul  cerului. Vasile Alecsandri  D E S PA: Care Ciubar-Vodă, cel din basme?  N Ă U C E S C U : Ba. .. nu. .. Balonul ăsta. .. Aşa-i e numele, dar  146 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
pentru ce şi cum? Nu e treaba noastră.  D E S PA : Apoi de. .. s-a urca el dacă i-a fost scris.  N Ă U C E S C U : Tronc!  MOGHIOR (la soldaţi): Apucaţi de frânghii şi ţineţi zdreavăn.  NĂUCESCU: Aoleo! maică!. .. se mişcă balonul.  H A Z L I U (oprindu-se): Ce te-a apucat, boierule? Te dor ficaţii de 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Alecsandri - Coana Chirita in balon - CUCOANACHIRIA NBALON...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online