Alecsandri - Despot-Voda

Alecsandri - Despot-Voda - DESPOT-VOD LEGEND ISTORIC N...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DESPOT-VODĂ LEGENDĂ ISTORICĂ ÎN VERSURI 5 acturi şi 2 tablouri PERSONAJELE ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, Domn Moldovii, 50 ani RUXANDRA DOAMNA, soţia lui Lăpuş- neanu, 25 ani DESPOT-ERACLID, competitor tronului Moldovii, 30 ani MOŢOC VORNICUL, boier conspirator, 55 ani ANA, fiica lui, 20 ani MAICA FEVRONIA, sora lui Moţoc, 50 ani TOMŞA, boier neaoş, 40 ani ILIAŞ, copilul lui Tomşa, 14 ani SPANCIOC 35 ani CARMINA, soţia lui Laski, 30 ani ROZEL, aventurier francez, 25 ani SOMMER, poet german, 25 ani ANTON SECUIUL, şeful secuimii din Ardeal, 30 ani PISOZKI, comandant castelului de la Zips, 30 ani TOMA CALABAICANUL, om de încredere al lui Lăpuşneanu, 40 ani AHMED BAIRACTARUL, trimis al lui Soliman Sultanul, 40 ani LIMBĂ-DULCE, plăieş, 30 ani JUMĂTATE, idem, 30 ani UN ŢĂRAN O ŢĂRANCĂ ŢĂRANI, TÂRGOVEŢI, BOIERI, OSTAŞI ROMÂNI, MERCENARI, UNGURI, FRANCEZI, LEŞI, NEMŢI etc., CĂLUGĂ RI boieri 45 ani 25 ani HARNOV STROICI TOROIPAN 25 ani CIUBĂR-VODĂ, 45 ani ALBERT LASKI, palatinul Siradii, 55 ani (Drama se petrece la anii 1558-1561.) NOTĂ: Versurile precedate de semnul * pot să nu fie declamate în cursul reprezentaţiilor (V. A.) ACTUL I Culmea Carpaţilor ce desparte Bucovina de Transilvania. Un brad, în dreapta. Panorama de munţi, în fund. SCENA I JUMĂTAT E , L I M B Ă - D U L C E JUMĂTATE (rezemat de brad, cântă) Frunză verde de stejar,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sus pe munte, la hotar, Zi şi noapte stau pândar. .. LIMBĂ-DULCE (vine din stânga, obosit, aducând un fedeleş pe umăr) Uf! Iată-mă pe culme cu fedeleşu-n spate! JUMĂTATE Venit-ai, Limbă-Dulce? LIMBĂ-DULCE Venit, măi Jumătate, Dar cad de oboseală. .. Ştii tu că dintr-un zbor Sunt zece mii de stânjeni de-aici pân’ la izvor? JUMĂTATE Or fi, dar apa-i bună. .. Ian s-o cercăm de-i rece? LIMBĂ-DULCE (dându-i fedeleşul) Na. 11 Despot-Vodă JUMĂTATE Adă. .. A!! Îţi place? Iar bei? Beţiv mai eşti! Cât despre somn. .. (bea) LIMBĂ-DULCE JUMĂTATE La inimă chiar trece. .. Cu minte zicea tata: Dă-mi, Doamne, orice-oi vrea, Iar mai cu seamă apă uşoară-n cale grea. LIMBĂ-DULCE Nu se temea de broască, era voinic moş Tincă, Dar tatii-i era groază de apă. .. şi-n opincă. JUMĂTATE Încă o duşcă. .. Mă arde setea-n piept. LIMBĂ-DULCE JUMĂTATE Gândeşte. .. de ieri de când te-aştept! Pe astă culme goală, încredinţată nouă, Mâncăm răbdări prăjite şi bem numai când plouă; LIMBĂ-DULCE Nici vorbă. .. Pândarului e scris C-un ochi închis să doarmă, şi celălalt deschis. (Răsună codrul de un bucium în stânga.) JUMĂTATE Un bucium se aude în codri. .. Ce-o fi oare? LIMBĂ-DULCE Boierii din Suceava fac astăzi vânătoare. I-am întâlnit devale cu patru urşi blăniţi, Vasile Alecsandri 12 De somnul cel mai vecinic tuspatru adormiţi, Şi mai era cu dânşii. .. mult am mai râs văzându-l. .. Un soi de hop-peoparte cu portul şi cu gândul,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 85

Alecsandri - Despot-Voda - DESPOT-VOD LEGEND ISTORIC N...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online