Alecsandri - Iorgu de la Sadagura

Alecsandri - Iorgu de la Sadagura - IORGUDELASADAGURA sau...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IORGU DE LA SADAGURA  sau  NEPOTU-I SALBA DRACULUI  COMEDIE ÎN TREI ACTE  PERSONAJELE:  P I TA R U L E N A C H I DAMIAN  IORGU, nepotul lui Damian  SULGERUL GÂNGU  COMISUL AGAMEMNON  K I U L A F O G L U  Z O I Ţ A , femeia lui Kiulafoglu  GAHIŢA R O S M A R I N O V I C I  Baron von KLEINE SCHWABE  I Ţ I C , zaraf  U N P R I E T E N  I F T I M I , fecior al lui Damian  MUZICA N Ţ I , Ş A R L ATA N I ,  S L U J I T O R I , P R I E T E N I ,  S Ă T E N I , L Ă U TA R I  DAMIAN, de 55 ani, poartă haine largi:  antereu, brâu, blană şi căciulă brumărie.  Scenele pe petrec în Moldova.  Actul I se petrece la moşia pitarului Enachi Damian.  GÂNGU, de 50 ani, poartă asemene  costum ca pitarul Damian.  P R I E T E N I I, de deosebite vârste,  sunt îmbrăcaţi ca boierii provinciali.  K I U L A F O G L U, de 45 ani, poartă  ochelari, cravată albă, jiletcă galbenă,  surtuc lung şi fes roşu mare pe cap.  Z O I Ţ A, de 22 ani, este simplu  îmbrăcată.  G A H I Ţ A R O S M A R I N O V I C I ,  de 40 ani, poartă toaletă pretenţioasă  şi ridicolă: beretă cu pene, rochie  umflată de culoare vie şi evantai.  Umerele şi braţele ei sunt goale, obrazul  dres cu roşu şi împestriţat cu benghiuri.  K L E I N E SCHWABE e un neamţ  sărac, de 35 de ani.  207 Vasile Alecsandri 208  ACTUL I  Teatrul reprezintă o odaie mobilată după moda veche în provincie: un pat lung,  în stânga, cu perine la perete, şi mai în fiind o sobă; uşă în fund;  altă uşă în stânga, care dă în odaia pitarului Damian; o a treia uşă în dreapta,  care duce în sala de mâncare, şi o fereastră alăture.  SCENA 1  DAMIAN (întrând în fund): Să dai degrabă curcanii la bucătărie,  să-i puie-n frigare. .. şi să spui lui Gheorghe bucătarul ca să mi-i  rumenească frumos, că i-oi da bacşiş bun. .. (Venind în scenă.) Ah!. .. ziua  de astăzi este cea mai norocită pentru mine!. .. Astăzi vine Iorgu de la  Sadagura, unde l-am trimis să-nveţe carte!. .. De doi ani nu l-am văzut,  şi când gândesc că poate peste-un ceas am să-l strâng în braţe. .. parcă- 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
mi furnică ceva prin inimă. .. ochii mi se păinjenesc. .. şi-mi vine sughiţ. ..  (Cu dragoste şi ştergându-şi ochii.) Iorgule! dragul moşului!. .. Gugulea  moşului!. .. cât necaz a mâncat el prin ţări străine!. .. cât s-a strădănuit  drăguţul cu învăţătura prin academiile din Sadagura!. .. parcă-l văd zi  şi noapte cu ochii pe carte, nemâncat, nebăut şi nedorind altă-n lume 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

Alecsandri - Iorgu de la Sadagura - IORGUDELASADAGURA sau...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online