{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Alecsandri - Rusaliile - RUSALIILE VODEVIL NTR-UN ACT...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RUSALIILE VODEVIL ÎNTR-UN ACT PERSONAJELE: DOMNUL IONUS CALUSCUS , vechilul moşiei şi profesorul şcoalei din sat TACHI RĂZVRĂTESCU, subprefect TOADER BUIMĂCILĂ , vornic de sat SUZANA, nevasta lui Toader VASILE VEVERIŢĂ, fruntaş GHEORGHE A ŞAFTEI, ţăran UN JANDARM CATRINA , ŢĂRANI , ŢĂRANCE Scena se petrece în Moldova, în satul lui Cremene, la anul 1860. Teatrul reprezintă piaţa satului. În stânga, casa lui Toader, cu uşă, fereastră şi prispă pe scenă. În dreapta, zăplazul casei boiereşti, cu portiţă. În mijlocul scenei, o fântână între copaci. În fund, crâşma; deasupra uşii este scris: Otel pentru nobili. Această crâşmă a fost zidită în anul mântuirii 1858 de boierul Paharnic Cremene. SCENA I SUZANA (torcând pe prispă) Toarce, leleo, toarce, toarce Pân’ ce badea s-a întoarce. Vai! fuiorul mi l-am tors Şi bădica nu s-a-ntors! Adică, ferească Dumnezeu pe-o femeie să se mărite cu vornicul satului, că nu mai are parte de bărbat! Iaca eu, de-o săptămână de când m-am cununat cu Toader Buimăcilă, care-i vornic aici în satul lui Cremene, trăiesc ca ş-o vădană; nu văd pe soţul meu cu zilele şi cu nopţile!... (Oftează.) Sărmanu! a ajuns de clacă de când cu prefăcăturile aieste nouă. ŢĂRANCELE SCENA II SUZANA , ŢĂRANCE (mergând la fântână cu cofe) La fântâna dintre flori Fetele se duc în zori Să-şi umple cofiţele, Să-şi scalde guriţele. La puţul fărtatului Merg babele satului, Merg, sărind ca ielele, Să-şi scalde zbârcelile. CATRINA : Or fi zărind vrun duh necurat pi-ntuneric. TOATE (făcându-şi cruce): Ferească sfântu! CATRINA (apropiindu-se de Suzana): Fa, Suzană, de ce şezi aşa dusă pe gânduri? SUZANA: Duc dorul lui Toader, lele Catrino. CATRINA : Vai de mine!... de-abia însurat ş-o şi uitat cărăruşa casei? O ŢĂRANCĂ: Bună ziua, Catrină.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CATRINA : Mulţumim d-tale, lele Safto. Î NTÂIA: Ce-ţi mai face bărbatul? CATRINA : A ieşit la boieresc cu noaptea-n cap. Î NTÂIA : Adevărat oare să fie, lelică, c-o să se ridice boierescul? CATRINA : Dumnezeu ştie! dar, de-o bucată de vreme-ncoace, românii noştri s-o ameţit de cap, parcă i-o umflat rusaliile. Î NTÂIA: Mai ştii păcatu? De câtva timp urlă câinii toată noaptea-n sat. SUZANA: Apoi, de când poruncile aieste nouă care curg pe nică, pe ceas, nu mai are cap omu să-şi mai vadă bordeiul. Când îi la subprefecătură, când la căşărie... CAT R I N A : La căşărie?... la stână? SUZANA: Ba nu, fa, la sameşu cel cu căşăria. Ia păcate! CAT R I N A : Şi tu rămâi cuc pe prispa casei. SUZANA: Şi torc pân’ ce nu mai văd bine; dar voi? CAT R I N A : Noi? Nu mai înţelegem ce-o păţit oamenii noştri, că nu mai sunt ca mai-nainte veniţi de-acasă. Spun lucruri de pe ceea lune. Mai ieri, bărbatu-meu era cu chef şi se lăuda că mi-o cumpăra malote de covenţie. Ce să fie aceea, Suzano?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

Alecsandri - Rusaliile - RUSALIILE VODEVIL NTR-UN ACT...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online