Alecsandri - Sinziana si Pepelea

Alecsandri - Sinziana si Pepelea - S N Z I A N A I P E P E...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S Â N Z I A N A ŞI P E P E L E A FEERIE NAŢIONALĂ ÎN 5 ACTE P A P U R Ă – Î M P Ă R A T S Â N Z IA N A, fata lui P E P E L E A P Â R L E A-VODĂ L Ă C U S T Ă -VODĂ P Ă C A L Ă T Â N D A L Ă B A B A R A D A Z M E U L Z Â N A – L A C U L U I Z Â N A – C O D R U L U I S T A T U – P A L M Ă – B A R B Ă –C O T I A R N A C R I V Ă Ţ U L P E R S O N A J E L E Z O R I L Ă M U R G I L Ă D A S C Ă L U L M A C O V E I T O M A M Ă R I C A S A F T A C R A I N I C U L L U I P A P U R Ă S T O L N I C U L LUI L Ă C U S T Ă P A H A R N I C U L L U I P Â R L E A U N G N I U A L D O I L E A G E N I U U N U R S A L B O P A S Ă R E M Ă I A S T R Ă P O P O R , O S T A Ş I , Ţ Ă R A N I , Ţ Ă R A N C E ACTUL I Teatrul reprezintă o câmpie arsă de soare, în fund o pădure, în stânga o căsuţă între copaci uscaţi, în dreapta, spre fund, un lac. T O M A(arătând pe Safta) SCENA I D A S C Ă L U L M A C O V E I , T O M A , M Ă R I C A , S A F TA , Ţ Ă R A N I , Ţ Ă R A N C E , P E P E L E A(doarme sub copaci lângă căruţă) COR Ce secetă, ce foc! Amar şi vai de noi! Avem lipsă de ploi Şi lipsă de noroc. (bis) S A F T A (arătând pe T O M A) Ce-a fost verde s-a uscat, Ca şi bietul meu bărbat! Ce-a-nflorit s-a scuturat, Ca nevasta mea din sat. COR Ce secetă, ce foc! Amar şi vai de noi! Avem lipsă de ploi 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Şi lipsă de noroc. (bis) M A C O V E I : Uff!. .. de când trăiesc eu, dascălul Macovei, şi slavă Domnului!. .. trăiesc de când câinii purtau colaci în coadă. .. încă aşa arşiţă n-am apucat; să juri că ne găsim în ţara lui Pârlea-Vodă. T O M A: Dar cum e ţara aceea, jupâne dascăle?. .. M A C O V E I: O ţară unde-i aşa de cald tot anul, că găinile fac ouă răscoapte. T O M A: He! He! gogonată o mai spuseşi, jupâne. M A C O V E I : Tomo!. .. eşti necredincios, o ştie lumea-ntreagă. .. dar prost,de când? T O M A: Apoi dă, jupâne, eu nu-s cărturar ca d-neta, care ştii Alexandria pe de rost şi care ai umblat pe unde ş-a-nţărcat dracul copiii. M Ă R I C A: Aşa-i, jupânul Macovei, bărbatul meu, cunoaşte şi-Afgatanghelescu. M A C O V E I : Tronc, Mărico!. .. ai sclintit-o, fata mea, vrei să zici Afgatanghelul!. .. Da, oameni buni, ştiu multe, de toate. .. nu că mă laud. .. căci am fost prin ţara căpcăunilor şi prin ţara năucilor. .. unde oamenii pătimesc de boala politicii. T O M A: Dar ce boală o mai fi ş-aceea? M A C O V E I: Boală de balamuc, care seacă toate simţirile şi-nvrăjbeşte fraţi cu fraţi. T O M A: Fie lor acolo!. . M A C O V E I: Ş-am mai fost, oameni buni, pe la Sfânta Vineri, pe la Sfânta Joi, pe la Sf. Mercuri, unde m-am întâlnit cu Statu-Palmă- Barbă-Cot, cel care fuge călare pe un iepure şchiop şi doarme într-un vârf de plop. T O M A: He! He! asta e şi mai gogonată, şi mare, cât.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DEPT 221 taught by Professor Ledthigt during the Winter '06 term at Boğaziçi University.

Page1 / 49

Alecsandri - Sinziana si Pepelea - S N Z I A N A I P E P E...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online