{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ALICE - UN ORA Ş CA ALICE De Nevil Shute Capitolul 1 James...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: UN ORA Ş CA ALICE De Nevil Shute Capitolul 1 James Macfadden a murit în martie 1905, la vârsta de 47 de ani, în timp ce concura în cursa de călărie Gridfield Point to Point. A lăsat cea mai mare parte a averii sale, fiului său, Douglas. Familiile Macfadden şi Dalhousie locuiau la vreamea aceea în Perth, iar Douglas era prieten de şcoală cu Jock Dalhousie, care, pe atunci, era încă tânăr. Acesta plecase la Londra şi era asociat la o firmă de avocaţi din Chancery Lane, Dalhousie & Peters. Sunt unul dintre asociaţii firmei iar Dalhousie şi Peters sunt morţi de mulţi ani, însă n-am schimbat numele firmei. A fost deci normal ca Douglas Macfadden să-şi pună toate afacerile în mâinile lui Jock Dalhousie, iar domnul Dalhousie s-a ocupat de ele personal, până a murit - în anul 1928. La rândul meu, când a fost vorba să distribuim sarcinile în cadrul firmei, l-am trecut pe domnul Macfadden pe lista clienţilor mei... şi am uitat de el sub presiunea altor evenimente. Până în 1935 n-a mai apărut nimic legat de el. Atunci am primit de la el o scrisoare, de la o adresă în Ayr, în care spunea că cumnatul său, Arthur Paget, murise într-un accident de motocicletă, în Malaya, şi drept urmare intenţiona să-şi modifice testamentul ca să lase ceva surorii sale, Jane, şi celor doi copii ai ei. Regret că trebuie s-o spun, dar uitasem într-atât de acest domn, încât nici măcar nu ştiam că nu era căsătorit şi nu avea moştenitori direcţi. Încheia scrisoarea spunând că starea sănătăţii sale era atât de proastă, încât nu putea călatori până la Londra şi sugera că, poate, am fi putut trimite noi până la el un membru oarecare al firmei, ca să stabileasca o întălnire şi să aranjeze problema. Lucrul ăsta se potrivea destul de bine cu planurile mele, fiindcă atunci când primisem scrisoarea tocmai mă pregăteam să plec pentru câteva zile la pescuit în Loch Shiel. I-am scris şi i-am spus c-o să-l vizitez în drum spre sud şi am pus dosarul care-l privea la fundul valizei, ca să-l studiez într-una dintre serile scurtei mele vacanţe. Când am ajuns la Ayr am luat o cameră la Hotelul Gării, pentru că în scrisoare nu lăsase să se întrevadă posibilitatea de a locui la el. Mi-am schimbat hainele de drum cu un costum negru şi am plecat să-mi vizitez clientul. Omul nu trăia deloc în felul în care mă aşteptasem. Nu ştiam prea multe despre averea lui, cu excepţia faptului că trecea cu mult de douăzeci de mii de lire. Mă aşteptasem să- l găsesc locuind într-o vilă şi având cel puţin unul sau doi servitori. în loc de asta am descoperit că deţinea un dormitor şi o sufragerie, aflate amăndouă la acelaşi etaj al unui mic hotel particular, aşezat chiar pe malul mării. Ducea, evident, o viaţă de om bolnav, deşi pe vreme aceea nu avea mai mult de 50 de ani - cu 10 ani mai puţin decât mine. Avea un aer ciudat, mohorât, care nu mi s-a părut deloc în regulă. Toate ferestrele sufrageriei erau închise şi, după aerul curat din preajma lacurilor, atmosfera regulă....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 156

ALICE - UN ORA Ş CA ALICE De Nevil Shute Capitolul 1 James...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online