Dick, Philip K - Ubik

Dick, Philip K - Ubik - PhilipK.Dick UBIK...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Philip K. Dick  UBIK EU SUNT VIU, IAR VOI SUNTEŢI MORŢI Prieteni, este vremea să facem curăţenie; foarte curând punem în vânzare toţi Ubik  pe care-i avem, silenţioşi şi electrici, la preţuri avantajoase. Da, soldăm toate articolele  noastre. Şi nu uitaţi: oricare Ubik din lotul nostru a fost folosit numai conform  instrucţiunilor. UNU ÎN NOAPTEA DE 5 IUNIE 1992, la ora trei treizeci a.m., simbolul corespunzând  primului telepat al Sistemului Solar dispăru de pe harta amplasată în birourile lui Runciter  Associates din New York City. Acest lucru făcu ca videofoanele să înceapă imediat să  sune. Organizaţia Runciter pierduse urma prea multor esperi de-ai lui Hollis, în ultimile  două luni; această dispariţie era cea care umplea paharul.   Domnule Runciter? Îmi pare rău că vă deranjez. .. Tehnicianul din schimbul de noapte, de serviciu în camera hărţilor, tuşi nervos, în  vreme ce capul mare, neîngrijit, al lui Glen Runciter se apropie, invadând ecranul  videofonului.   Am primit aceste ştiri de la unul dintre inerţialii noştri. Numai puţin, să verific. Cotrobăi printr-un vraf dezordonat de benzi, provenind de la înregistratorul ce primea  mesajele.   Raportul este de la domnişoara Dorn; aşa cum poate vă mai amintiţi, l-a urmărit  până la Green River, Utah, unde. .. Somnoros, Runciter mormăi răguşit:   De la cine? Doar nu crezi că pot ţine minte tot timpul ce telep sau ce precog  urmăreşte fiecare inerţial?! Îşi netezi, cu o mişcare a mâinii, claia de păr gri ciufulit şi sârmos.   Sări peste restul şi spune-mi care dintre tipii lui Hollis lipseşte acum.   S.Dole Melipone, zise tehnicianul.   Ce-e? A dispărut Melipone? Te ţii de bancuri.   Nici vorbă, îl asigură tehnicianul. Edie Dorn şi alţi doi inerţiali I-au urmărit până la  un motel numit „Lanţurile Experienţei Erotice Polimorfe"   o structur ă subterană, de  şaizeci de unităţi, care oferă tot ceea ce este necesar unor oameni de afaceri şi  prostituatelor lor, când nu vor să fie deranjaţi. Edie şi colegii ei n-au crezut că Melipone  este în misiune, dar, tocmai pentru a fi siguri, l-am trimis pe unul dintre telepaţii noştri,  domnul G.G. Ashwood, ca să-l sondeze. Ashwood a descoperit că mintea lui Melipone era  apărată de un câmp de bruiaj, aşa încât n-a putut face nimic; ca urmare s-a întors în  Topeka, Kansas, unde investighează în prezent o nouă posibilitate.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Runciter, mult mai treaz acum, îşi aprinsese o ţigară; cu bărbia în mână, stătea  posomorât, în vreme ce fumul plutea prin dreptul sca-nerului situat în partea 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DDASA 2231 taught by Professor Nusedeeeq during the Spring '03 term at Prairie View A & M.

Page1 / 135

Dick, Philip K - Ubik - PhilipK.Dick UBIK...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online