Dick, Philip K - Omul din Castelul Inalt

Dick, Philip K - Omul din Castelul Inalt - PhilipK.Dick...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Philip K. Dick Omul din Castelul Înalt THE MAN IN THE HIGH CASTLE, 1962 premiul Hugo 1963 1 TIMP DE O SĂPTĂMÂNA, R. Childan pândise cu nerăbdare sosirea poştei.  Dar preţiosul transport din Statele Munţilor Stâncoşi nu sosise. Deschizând magazinul  în dimineaţa zilei de joi şi văzând duşumeaua plină de scrisori aruncate prin fanta uşii,  se gândi: voi avea de-a face cu un client supărat. Îşi umplu o ceaşcă de ceai de la automat, cu cinci cenţi, luă o mătură şi începu  să deretice; curând, trotuarul din faţa magazinului său, American Artistic Handcrafts  Inc. 1 , fu gata pentru o nouă zi, curăţit lună, sertarul maşinii de marcat umplut cu  mărunţiş, o vază aranjată cu gălbenele proaspete şi radioul deschis pe un post care  transmitea muzică instrumentală discretă. Afară, pe trotuar, oameni de afaceri grăbiţi,  în drum spre birourile lor de pe Montgomery Street. În depărtare trecu un tramvai cu  cablu; Childan se opri să-l privească, încântat. Femei în rochii lungi, din mătase  colorată. .. le privi şi pe ele. Apoi sună telefonul. Se răsuci să răspundă. — Da! zise o voce cunoscută; lui Childan i se strânse inima. — Domnul Tagomi la telefon. A sosit posterul meu cu recrutarea în Războiul  Civil 2 , domnule? Vă rog să vă amintiţi; mi l-aţi promis în cursul săptămânii trecute. Ton aferat, repezit, abia politicos, abia inteligibil. — Nu v-am lăsat eu, domnule Childan, o sumă în acest sens? Îl voi face cadou,  ştiţi? V-am explicat: un client. — Investigaţii extinse, începu Childan, pe care le făcusem pe propria mea  cheltuială, domnule Tagomi, cu privire la lucrul promis, care, vă daţi seama, nu se  găseşte în regiunile astea şi prin urmare este. .. Tagomi îl întrerupse: — Aşadar, n-a sosit? — Nu, domnule Tagomi. O pauză glacială. — Nu mai pot aştepta, spuse Tagomi. — Nu, domnule. Childan privi morocănos prin vitrina magazinului la ziua strălucitoare de afară  şi la clădirile pentru birouri: San Francisco. 1 Obiecte de artă americane (engl.) 2 Războiul civil american (1861 – 1865)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
— Atunci, altceva în loc. Ce-mi recomandaţi, domnule Childan 3 ? îi stâlci  Tagomi numele în mod intenţionat. Insultă, implicit, făcând ca urechile lui Childan să ia foc. Scaun smuls de sub  fund, înspăimântătoare mortificare a situaţiei. Aspiraţiile şi temerile şi chinurile lui  Robert Childan fură stârnite şi ieşiră la iveală, îl invadară, împiedicându-i limba. Se  bâlbâi, cu mâna umezită pe receptor. Aerul din magazin mirosea a gălbenele; muzica 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DDASA 2231 taught by Professor Nusedeeeq during the Spring '03 term at Prairie View A & M.

Page1 / 186

Dick, Philip K - Omul din Castelul Inalt - PhilipK.Dick...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online