{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dick, Philip K - Omul din Castelul Inalt

Dick, Philip K - Omul din Castelul Inalt - PhilipK.Dick...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Philip K. Dick Omul din Castelul  Î nalt THE MAN IN THE HIGH CASTLE, 1962 premiul Hugo 1963 1 TIMP DE O S Ă PT Ă M Â NA, R. Childan p â ndise cu ner ă bdare sosirea po ş tei.  Dar pre ţ iosul transport din Statele Mun ţ ilor St â nco ş i nu sosise. Deschiz â nd magazinul  î n diminea ţ a zilei de joi  ş i v ă z â nd du ş umeaua plin ă  de scrisori aruncate prin fanta u ş ii,  se g â ndi: voi avea de-a face cu un client sup ă rat. Îş i umplu o cea ş c ă  de ceai de la automat, cu cinci cen ţ i, lu ă  o m ă tur ă   ş î ncepu  s ă  deretice; cur â nd, trotuarul din fa ţ a magazinului s ă u, American Artistic Handcrafts  Inc. 1 , fu gata pentru o nou ă  zi, cur ăţ it lun ă , sertarul ma ş inii de marcat umplut cu  m ă run ţ i ş , o vaz ă  aranjat ă  cu g ă lbenele proaspete  ş i radioul deschis pe un post care  transmitea muzic ă  instrumental ă  discret ă . Afar ă , pe trotuar, oameni de afaceri gr ă bi ţ i,  î n drum spre birourile lor de pe Montgomery Street.  Î n dep ă rtare trecu un tramvai cu  cablu; Childan se opri s ă -l priveasc ă î nc â ntat. Femei  î n rochii lungi, din m ă tase  colorat ă ... le privi  ş i pe ele. Apoi sun ă  telefonul. Se r ă suci s ă  r ă spund ă . — Da! zise o voce cunoscut ă ; lui Childan i se str â nse inima. — Domnul Tagomi la telefon. A sosit posterul meu cu recrutarea  î n R ă zboiul  Civil 2 , domnule? V ă  rog s ă  v ă  aminti ţ i; mi l-a ţ i promis  î n cursul s ă pt ă m â nii trecute. Ton aferat, repezit, abia politicos, abia inteligibil. — Nu v-am l ă sat eu, domnule Childan, o sum ă   î n acest sens?  Î l voi face cadou,  ş ti ţ i? V-am explicat: un client. — Investiga ţ ii extinse,  î ncepu Childan, pe care le f ă cusem pe propria mea  cheltuial ă , domnule Tagomi, cu privire la lucrul promis, care, v ă  da ţ i seama, nu se  g ă se ş te  î n regiunile astea  ş i prin urmare este... Tagomi  î î ntrerupse: — A ş adar, n-a sosit? — Nu, domnule Tagomi. O pauz ă  glacial ă . — Nu mai pot a ş tepta, spuse Tagomi. — Nu, domnule. Childan privi moroc ă nos prin vitrina magazinului la ziua str ă lucitoare de afar ă   ş i la cl ă dirile pentru birouri: San Francisco. Obiecte de art ă  americane (engl.) R ă zboiul civil american (1861 – 1865)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
— Atunci, altceva  î n loc. Ce-mi recomanda ţ i, domnule Childan 3 î i st â lci  Tagomi numele  î n mod inten ţ ionat.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 186

Dick, Philip K - Omul din Castelul Inalt - PhilipK.Dick...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online