Dick, Philip K - Timpul dezarticulat

Dick, Philip K - Timpul dezarticulat - Philip K. Dick...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Philip K. Dick Timpul dezarticulat TIME OUT OF JOINT 1959 UNU VICTOR NIELSON apăru din depozitele plasate în spatele magazinului, împingând un cărucior Încărcat de cartofi spre sectorul "legume", din raionul de legume şi fructe. Începu să pună în coşul aproape gol cartofii de iarnă, cercetându-l cu grijă pe fiecare al zecelea, ca nu cumva să aibă coaja atinsă sau să fie stricat. Unul dintre cei mari îl scăpă pe jos; când se aplecă să-l ridice, aruncă o privire dincolo de şirul caselor de marcat şi de vitrinele cu ţigări de foi şi dulciuri, dincolo de uşile mari din sticlă. Pe trotuar se învârteau câţiva trecători; o rază de soare reflectată de bara unui Volkswagen ce ieşea din parcarea magazinului îi ajunse în ochi. — Nu cumva era nevastă-mea? o întrebă pe Liz, o fată nemaipomenită, din Texas, care era de serviciu la casă în acel moment. — Nu am idee, spuse Liz, marcând două cutii cu lapte şi o conservă cu carne de vită slabă, tocată. Clientul mai vârstnic de la casă îşi vârî mâna în buzunarul interior al hainei, căutând portofelul. — O aştept să treacă pe aici, îi zise Vic. Să mă anunţi când apare. Margo urma să-l ducă pe Sammy, fiul lor în vârstă de zece ani, la dentist, pentru nişte radiografii. Se temea de rezultatele acestor analize, cu atât mai mult cu cât se aflau în aprilie – luna plăţii taxelor fiscale – iar contul său atinsese cote neobişnuit de scăzute. Nemaiputând să îndure aşteptarea, se duse la telefonul public de lângă raftul eu supe la pachet, introduse o fisă în aparat şi formă numărul. — Alo, se auzi vocea lui Margo. — Ai rezolvat? Margo îi răspunse agitată: — A trebuit să-l sun pe doctorul Miles şi să amân. Mi-am adus aminte pe la prânz că azi e ziua când vorbisem să mă duc cu Anne Rubinstein la Departamentul Sănătăţii, ca să depunem petiţia; e musai să o înregistrăm chiar azi pentru că, din câte am aflat noi, urmează să se încheie contractele. — Ce petiţie? — Prin care forţăm primăria să cureţe minele rămase în urma celor trei case dărâmate, spuse Margo. Acolo unde se joacă toţi copiii după ce vin de la şcoală. Sunt extrem de primejdioase. Tot felul de sârme ruginite şi stâlpi din beton rupţi şi......
View Full Document

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DDASA 2231 taught by Professor Nusedeeeq during the Spring '03 term at Prairie View A & M.

Page1 / 142

Dick, Philip K - Timpul dezarticulat - Philip K. Dick...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online