Dick, Philip K - Vanatorul de recompense

Dick, Philip K - Vanatorul de recompense - PhilipK.Dick...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Philip K. Dick Vînătorul de recompense (Visează androizii oi electrice?) And still I dream he treads the lawn Walking ghostly in the dew. Piereed by my glad singing through. YEATS AUCKLAND O broască ţestoasă, dăruită în 1777 de căpitanul Cook regelui din Tonga, a  murit ieri. Avea vîrsta de aproape două sute de ani. Animalul, al cărui nume era Tu'imalila, şi-a dat sfîrşitul în parcul palatului regal  de la Alofa, pe insula Nuku. Populaţia arhipelagului îi acorda aceeaşi cinste ca unei căpetenii şi îngrijitori  speciali fuseseră desemnaţi să aibă grijă de ea. Cu cîţiva ani mai devreme, broasca  ţestoasă îşi pierduse vederea într-un incendiu. Carapacea lui Tu'imalila, a anunţat postul de radio din Tonga, va fi trimisă la  Muzeul din Auckland, Noua Zeelandă. (Agenţia Reuter, 1966) UNU Un impuls electric, scurt şi rapid, generat de alarma automată a orgii de senzaţii,  amplasate lingă pat, îl deşteptă din somn pe Rick Deckard. Surprins   întotdeauna îl  surprindea trezirea pe neaşteptate   se dădu jos din aşternut şi se întinse să-şi  dezmorţească mădularele, îmbrăcat aşa cum era, în pijamaua lui multicoloră. Din  patul alăturat, Iran, nevastă-sa, deschise nişte ochi cenuşii şi trişti, clipi, apoi mormăi  ceva şi-i închise la loc. 11
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
 Ţi-ai potrivit orga la o intensitate prea mică, îi spuse bărbatul. Am să ţi-o  reglez eu, ai să te trezeşti şi. ..  Ia mîna de pe comenzi! Vocea ei aducea cu un şuierat plin de obidă.  Nu vreau  să fiu trezită! Aşezîndu-se pe pat, alături de Iran, Rick îi explică pe ton domol:  Dacă-ţi vei regla impulsul la o intensitate suficient de ridicată, atunci ai să fii  mulţumită că te trezeşti; asta-i toată chestiunea. O bătu uşurel pe umărul gol, lipsit de  culoare.  Saltă-ţi labele de poliţai de pe mine! se răsti Iran.  Nu sînt poliţai! Rick simţea crescînd în el iritarea, deşi nu formase nici o  comandă în acest sens.  Eşti mai rău de-atît, rosti nevastă-sa, continuînd să ţină ochii închişi. Eşti un  asasin plătit de poliţişti!  N-am ucis în viaţa mea o făptură omenească! Iritarea i se accentuase acum, devenind ostilitate făţişă.  Cu excep ţia nenorociţilor ălora de androizi! îl persiflă Iran.  Observ,  în schimb, că tu n-ai avut nici o ezitare să cheltuieşti pe tot soiul de  fleacuri de moment banii primiţi drept recompensă! Se ridică în picioare şi, cu paşi  mari, se îndreptă spre consola orgii de senzaţii, continuînd: Asta în loc să facem  economii, să putem cumpăra şi noi o oaie adevărată, cu care să înlocuim imitaţia 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course DDASA 2231 taught by Professor Nusedeeeq during the Spring '03 term at Prairie View A & M.

Page1 / 144

Dick, Philip K - Vanatorul de recompense - PhilipK.Dick...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online