{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Diehl, William - Domnie in iad

Diehl, William - Domnie in iad - WILLIAMDIEHL Domnieniad...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
WILLIAM DIEHL Domnie  î n iad Reign in Hell,  1997  Aici am putea domni  î n siguran ţă , Ş i, dup ă  p ă rerea mea, Merit ă  s ă  ai ambi ţ ia s ă  domne ş ti, Chiar  ş î n Iad. Mai bine s ă  domne ş ti  î n Iad dec â t s ă  slug ă re ş ti  î n Rai. John Milton,  Paradisul pierdut, 1667 CARTEA  Î NT Â I Ş ERPII Mai bine s ă  domne ş ti  î n iad Dec â t s ă  slug ă re ş ti  î n rai. Dar  ş i mai bine s ă  domne ş ti  î n am â ndou ă . D.J. Enright,  A Faust Book,  1979 1 12 IUNIE Rulota pr ă fuit ă  se deplasa, t â nguindu-se, pe  î ntinsa autostrad ă  interstatal ă , cu cauciucurile  sc â r ţâ ind pe asfaltul fierbinte.  Î n spatele volanului se afla un  ş ofer tras la fa ţă   ş i sub ţ ire ca o trestie,  al c ă rui p ă r negru flutura  î n curentul de aer fierbinte care intra  î n valuri pe fereastra deschis ă . B ă rapid o sticl ă  de ap ă , ca s ă - ş i alunge somnul, dungile de transpira ţ ie p ă t â ndu-i c ă ma ş a alb ă . Fusese  cumplit de cald de c â nd plecaser ă  din Omaha,  î ndrept â ndu-se spre sud  ş i apoi spre vest, pe Auto- strada Interstatal ă  80, cu ora ş ş i or ăş ele – Kearney, Cozad, Gothenburg – ap ă r â nd  ş i disp ă r â nd  î timp ce ei mergeau paralel cu r â ul. Conducea cu soarele  î n fa ţă î n dup ă -amiaza fierbinte de iunie,  trec â nd  î n vitez ă  pe l â ng ă  fermele din Nebraska  ş i pe l â ng ă  c â mpiile ne î ngrijite, singuratice  ş i triste  î n asem ă narea lor. A ş a cum  î i era obiceiul, bomb ă nea doar pentru el  î n timp ce conducea: La ce bun s ă  aib ă  aer condi ţ ionat, dac ă  nu m ă  las ă  s ă - i dau drumul? Dup ă  c â teva minute, d â nd din cap: N- am crezut niciodat ă  c- am s ă  cunosc pe cineva c ă ruia s ă - i plac ă  a ş a o c ă ldur ă Trebuie s ă  fie vreo cincizeci  ş i dou ă  de grade afar ă ş i el vrea s ă   ţ in afurisita de fereastr ă   deschis ă .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Al ţ i doi kilometri. Ş i nici n- am cu cine s ă  vorbesc. Nu vrea s ă  m ă  lase s ă  ascult la radio c â nd doarme.  Î ntr- una din zilele astea o s ă  adorm de tot... Mo ţă ind: ...o s ă  ies de pe drum  ş i- o s ă  sf â r ş im am â ndoi  î nchi ş î n rulota asta,  î n mijlocul unui  loc, Dumnezeu- ş tie- unde. B ă t â nd cu podul palmei  î n volan: ... ş i cu nenoroci ţ ii de vulturi m â nc â ndu- ne ochii. Fratele T era  î ntins pe o p ă tur ă , ocup â nd dou ă  locuri. Nu se sim ţ ea  î n largul lui dormind  î „costumul cel bun", cum  î l numea el, prefer â nd scaunul dublu din spatele  ş oferului,  î n timp ce  rulota gonea pe auto-strad ă . Tr ă
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}