{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Drum crucial - Ah ochii Lui cum semanau cu ochii mei Pe...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Drum crucial Pe scara sufletului meu M-am intilnit cu bunul Dumnezeu -- Eu coboram mihnit din constiinta mea, Iar El urca surizator spre ea!... Si ne-am oprit la jumatatea scarii Incrucisindu-ne in clipa-ntimpinarii Sagetile perechilor de ochi, ca de-obicei --
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ah! ochii Lui cum semanau cu ochii mei! Pe scara sufletului meu M-am intilnit din nou cu Dumnezeu --El cobora solemn din constiinta mea Iar Eu urcam surizator spre ea!. .....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}