Edlisfraedi_2_Kafli_22 - 22. kafli Lögmál Gauss 1....

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 22. kafli Lögmál Gauss 1. Rafhleðsla og rafflæði 2. Reikningur á rafflæði 3. Lögmál Gauss 4. Beiting lögmáls Gauss 5. Hleðslur á leiðara Brynjar Karlsson 2006-8 / Haraldur Auðunsson 2009 Lögmál Gauss • Hnitmiðuð lýsing á tengslum rafflæðis og hleðslu. • Ein af meginsetningum rafsegulfræðinnar • Byggir m.a. á lögmáli Coulombs- er almennara- gildir um breytileg rafsvið líka • Gauss hvað ? Carl F. Gauss (1777-1855) – Stærðfræði: m.a. Gauss-kúrfan ... – Eðlisfræði: m.a. Gauss-lögmál, og uppruni segulsviðs jarðar ... ∫ = ⋅ = Φ ε encl E Q A d E www.psc.edu/science/Glatzmaier/field_big.gif Rafflæði (electric flux) • Í einsleitu rafsviði skilgreinum við rafflæðið gegnum flöt sem er hornréttur á sviðið sem • Ef sviðið er ekki hornrétt þá er • • Þar sem A n er ofanvarp A hornrétt á sviðið. • Við sjáum að E EA Φ = E n EA Φ = cos E n E EA EA θ Φ = = ⇒ Φ = × E A T ö k u m d æ m i ! Rafflæði (electric flux) - dæmi Reikningur flæðis gegnum yfirborð, yfirborðstegur:- flæði vökva- rafflæði- stefna yfirborðs n A A A d E dA E dA E A E EA ˆ ) cos( = ⋅ = = = Φ = Φ = Φ ∫ ∫ ∫ ⊥ ⊥ φ Reiknum smá .... E = 2000 N/C ϕ = 30° A = 0,0314 m 2 Dæmi bls. 756. Rafflæði frh • Svið eru ekki alltaf einsleit • Yfirborð eru ekki alltaf flöt • Ef yfirborð ∆ A i nægilega lítið þá er...
View Full Document

This note was uploaded on 12/08/2011 for the course ENGINEERIN BURD taught by Professor Benni during the Spring '09 term at Uni. Reykjavik.

Page1 / 20

Edlisfraedi_2_Kafli_22 - 22. kafli Lögmál Gauss 1....

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online